Какви трудности се срещат при рециклирането на пластмаса?

Пластмасовите отпадъци са сред масово изхвърляните боклуци ежедневно. Огромни количества от пластмасови капачки, шишета и опаковки застрашават екоравновесието на планетата. 

Затова тяхното рециклиране е сред големите предизвикателства на нашето съвремие.

По данни на организациите, повече от 100 хил. морски видове всяка година стават жертва на пластмасови отпадъци, които са във водните басейни на Земята.

Какви трудности се срещат при рециклирането на пластмаса?

Какво представлява рециклирането на пластмаса?

Повече от половин век пластмасата е сред най-използваните материали в бита. Тя навлиза още през 60 – те години на миналия век като заместител на голяма част от използваните дотогава материали като стъкло, дърво, метал и други и се превръща в евтина алтернатива на естествените опаковки.

Постепенно тя става един от най-използваните материали в хранително – вкусовата промишленост, в селското стопанство и в останалите производствени дейности.

И докато пластмасата се налага като ново изделие, възниква проблемът за рециклиране на  продуктите, произведени от нея.

Това е процес, при който се преработва и унищожава боклукът. А това е неизбежно, поради огромното количество произведени пластмасови продукти, които годишно надхвърлят 400 млн. в целия свят.

Едно от големите предизвикателства е откриване на технология, с чиято помощ да се постигне тяхното частично и пълно разграждане.

Какви трудности се срещат при рециклирането на пластмаса?

Защо е важна за нашата планета?

Наред със своите предимства, пластмасата има редица недостатъци, които най-вече са свързани с нейното обработване.

Причината е, че огромни количества от този материал вече застрашават екоравновесието и крият риск за животинските видове.

Затова се налага намаляване на използваните пластмасови изделия или намиране на решение за тяхното безопасно рециклиране. 

Екологичните доклади сочат, че ако се продължава със същите темпове, отпадъците от този вид могат да достигнат застрашителните 12 млрд. тона

Световните зелени кампании все по-често насочват вниманието към този проблем – рециклиране на пластмаса, и апелират за общи усилия в опазване на планетата.

Пластмасовите изделия попадат в списъка на опасните боклуци, които трябва да се транспортират, съхраняват и обработват по определени правила.

Целта е да не се допуска замърсяване на почвите, водите и въздуха и да не крие опасности за хората и животните.

Какви са ползите?

Ползите от рециклирането на пластмаса са свързани най-вече с безопасността за екосистемите. 

В последните години управлението на отпадъците е насочено именно към преосмисляне на използването на различните видове опасни боклуци.

Екологичните законодателства на държавите от Европейския съюз включват набор от мерки и правила при тяхното рециклиране.

Идеята е да се вземат адекватни решения от правителствата за намаляване на вредните влияния. 

От една страна ползите са изцяло свързани със здравето и живота на планетата. 

От друга страна се търсят оптимални варианти за производствения процес с оглед преработката и влагането на част от рециклирания материал в получаване на нови изделия. 

По този начин се пестят ресурси и могат да се трупат икономии за световното стопанство.   

Екологични кампании апелират хората да практикуват разделно събиране на своите битови отпадъци и така да спомагат за съхранение на биоразнообразието.

Една от важните препоръки е да се спазват правилата за разделно събиране и изхвърляне на боклука не само от дома и от офиса. 

Добре е също така и децата да се научат от малки да го правят и да осъзнават сериозността на проблема.

Например, масово вече найлоновите торбички се заменят с платнени, които могат да се използват многократно при пазаруване.

Какви трудности се срещат при рециклирането на пластмаса?

Какви са различните видове пластмаси, които подлежат на рециклиране?

Най-общо пластмасовите материали биват разградими и неразградими. 

Подобни изделия се делят също така на пластмаса, която е годна за:

  • рециклиране
  • разграждане
  • преизползваема и за еднократна пластмаса

За съжаление някои от опаковките, които често се използват в бита, се оказва, че са по-трудни за рециклиране от други. 

Това е основната причина, поради която те да трябва да се съхраняват на специално пригодени за целта депа. 

По този начин се намалява рискът при тяхното разпадане да замърсят околната среда

Например, доскоро бутилките за течности съдържаха продукт, който изисква употребата на химични вещества при тяхното трансформиране.

Основната суровина, от която се произвежда пластмаса е нефтът, а в допълнение към него при производството на пластмаса се прибавят продукти като полиетилентерефталати, полипропилени, поливинилхлориди и други подобни. 

Кои са най-често срещаните трудности?

При разпадането на пластмасовите продукти се отделят микрочастици, които крият най-сериозните рискове от замърсяване на водните пространства, почвата, въздуха и от попадане в организма на живите същества.

Друг проблем, свързан с изделията от този материал е тяхното бавно разграждане.

Има пластмаси и пластмасови бутилки, на които им е необходимо поне три – четири века, за да се саморазградят.

Преди време ЕС прие забрана за производство и употреба на разпространени изделия от пластмаса за еднократна употреба

Причината е техните застрашителни обеми и рискове от замърсяване. Най-често се дава пример с найлоновите торбички и капачките от пластмасови бутилки за напитки. 

В списъка попадат също пластмасови чинии и прибори, сламките, клечките за уши, пръчките за балони и други подобни предмети от ежедневието на човек. 

Те са заменени с биоразградими пластмаси, в основата на които са разпадащите се полимери. 

Тяхното предимство е, че могат да се разпадат след по-кратък период от време в естествени условия, т.е. могат да се рециклират.

Как да ги разрешим?

Опасностите от замърсяването с неразградими пластмасови бокулци се преодоляват с поредица от законови ограничения, както и с въвеждане на санкции при застрашаване качеството на околната среда.

Много компании вече въвеждат правила за устойчиво пакетиране, които са съобразени с вида на пластмасата /PE, PP или PET/. 

Целта на бизнеса е да намали количествата на използваната пластмаса  и подобни изделия като ги замени с други материали. 

Другият начин е да се прилагат нови технологии за повторното използване на продуктите, чийто материал може да се рециклира. 

Нов момент в производството е появата на алтернативни пластмаси, които са създадени на растителна основа, за да не се използват основно петролни суровини. В това има и икономическа логика.

Причината са отчетените загуби от компаниите. Според направени производствени анализи, много от пластмасовите опаковки губят над 90 на сто от своята стойност след тяхното първоначално използване.

В България водеща компания за извършване на лицензирани дейности, свързани с отпадъците е  Норд Холдинг.

Тя събира, транспортира, обработва и съхранява отпадъците от пластмаса.

Дружеството съществува от 1995 година насам. Компанията разполага със специализирани площадки  из цялата страна.

Какви трудности се срещат при рециклирането на пластмаса?

Заключение

Рециклирането на пластмаса и пластмасови отпадъци е тема, която отдавна е придобила голямо обществено значение. 

В нейното разрешаване активно се включва и бизнесът, тъй като се търсят варианти за преодоляване на вредните последици в екологично отношение. 

В помощ най-вече са компаниите, които се занимават със събиране, транспортиране, рециклиране, преработка, класификация и всички останали дейности, които имат отношение към различните видове отпадъци. 

Тези фирми следват наложените международни и национални норми за масово постигане на чисти производства.  

Съхраняването на биоразнообразието на планетата изисква да се рециклира и в дългосрочен план да се постигне 100 – процентова заменяемост на пластмасовите опаковки с такива, които могат да се рециклират и да се използват повторно след преработка. 

По този начин ще се редуцират огромните количества депонирани отпадъци.

Това от своя страна ще доведе до намаляване на вредните въглеродните емисии, което е в основата на дейностите за спиране на климатичните промени на Земята.

Снимки: Норд Холдинг

Подобни статии