Как се рециклират стари акумулатори и акумулаторни батерии

Днес ще поговорим за товакак се рециклират енергийни източници като акумулатори, батерии и пр. Можем ли да ги изхвърляме в обикновената кофа за боклук заедно с всичкия битов отпадък? Отговорът със сигурност е не. Веществата, които ги изграждат, са твърде опасни, за да се отнесем към тях с лека ръка.

А тъй като секторът на електрическите автомобили нараства значително през XXI век, става все по-належащ въпросът как е редно да постъпваме с вече употребените енергийни източници. Това е тема от голямо значение за нашето бъдеще и това на нашата плането. Затова нека се спрем на някои важни въпроси, свързани с това.

Как се рециклират стари акумулатори и акумулаторни батерии рециклиране на стари акумулатори

Защо е важно да внимаваме при изхвърлянето на акумулатори и батерии?

На първо място нека разгледаме причините, поради които трябва да се грижим за това как постъпваме с тези изделия. Те съдържат тежки метали, които са токсични и при попадане в почвата и водите могат да нанесат огромни щети върху природата, човешкото здраве и видовото разнообразие. Тези елементи включват живак, олово, кадмий, никел, литий, кобалт и мн. др.

Как се рециклират стари акумулатори и акумулаторни батерии рециклиране на стари акумулатори

Освен това всеки автомобилен акумулатор съдържа и солидно количество пластмаса, която също е рециклируема. Освен че отравят околната среда при изхвърляне, дори техният производствен процес може също така много сериозно да й навреди. Именно затова е много по-полезно да преизползваме колкото се може по-голяма част от тях.

Също така всяка батерия съдържа и електролит, който при съответната обработка дава вода и натриев сулфат, приложим в редица индустрии. По тази причина в различните държави има разработени специални препоръки и законови процедури, които трябва да следваме при тяхното изхвърляне.

Обикновено на различни точки в населените места са поставени контейнери за събиране на изхабените батерии, които не могат повече да бъдат презареждани. Европейският съюз през 2006 г. приема директива за акумулаторите и батериите, която има за цел да повиши рециклирането. Заложен бе процент от една четвърт от използваните батерии до 2012 г. да завършват пълния цикъл, като пропорционално броят им трябва да расте все повече и занапред.

В България действа Наредбата за обработка на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и Законът за управление на отпадъците. Техните текстове забраняват свободното изхвърляне на използвани акумулатори.

Производителите и търговците, които се занимават с батерии, дължат еко такса на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите. Чрез членство в предприятие, което се занимава с рециклиране на енергоматериали и при постигане на заложени определени квоти и цели, може да ни бъде и опростена дължимостта на тази такса.

Как се рециклират стари акумулатори и акумулаторни  рециклиране на стари акумулатори

Кои материали в батериите могат да бъдат използвани отново?

Повечето типове батерии могат да бъдат рециклирани. При някои от тях процесът е доста по-бавен, сложен и трудоемък, а при други – доста по-бърз и лек. Пример за леснорециклируем материал са оловно-киселинните автомобилни акумулатори. Те могат да се преизползват на около 90 процента.

На преработка и повторно използване подлежат също така зареждащите се батерии на никел и кадмий или никел и цинк, литиеви йони. Разликата в сложността идва от факта, че за да бъдат рециклирани материалите за тях, те трябва да бъдат отделени на различните елементи.

Докато при оловото това е лесноизпълнимо, в други случаи не е така. При литиево-йонните батерии, например, процесът е доста по-тежък, защото там се минава през много слоеве от милиарди йони.

Как се рециклират стари акумулатори и акумулаторни  рециклиране на стари акумулатори

Рециклирането на токсични вещества от изхабени батерии

Какъв е опитът по света и у нас?

Някои развити страни като Канада, САЩ, Япония, Великобритания и Нидерландия вече са направили много в посока на затварянето на цикъла при производството, използването, изхвърлянето и обработката на акулумулаторни батерии. Те държат и първите места за най-активни в областта държави в световен мащаб.

Обикновено там практиката е около големите градове да се правят преработвателни станции, като за гражданите са предвидени места за събирането на стария консуматив. По този начин хората се стимулират активно да участват в процеса. Правят се брошури и популяризиращи събития, за да може да се ангажира по-голяма част от населението.

Акумулаторите се рециклират сравнително масово и в България. Поинтересувайте се, като потърсите в интернет за най-близкия пункт до вас, където можете да оставите батерията си за вторични суровини.

Как се рециклират стари акумулатори и акумулаторни батерии рециклиране на стари акумулатори

Навсякъде по света, паралелно с усилията в посока на възстановяване на суровини от използвани батерии, се работи и за удължаването на цикъла на акумулаторните батерии.

От първа необходимост в момента е също така да разработваме енергийни източници, които могат да ни служат по-дълго време, преди да се превърнат в отпадък, за който да има нужда да се погрижим.

Друг стремеж, прокламиран, например, и от американските водещи концерни, е, че кобалтът трябва да бъде елиминиран от съдържанието на следващите поколения батерии, или поне съдържанието му да бъде сведено до минимални количества. Това е доста амбициозна цел, като се има предвид, че без кобалта се обричаме на доста неефективни и като цяло твърде немощни батерии за електромобилите. Успеем ли обаче да намерим негов заместител, това би било голяма победа по ред причини.

От една страна, по този начин ще се спомогне за предпазването на хиляди хора от поражения върху белите дробове, сърцето и риск от канцерогенни заболявания, които се свързват с повишено съдържание на кобалт в околната среда.

От друга страна, има хуманни съображения, свързани с притесненията на редица световни организации по отношение на нарушаването на трудовите и човешките права на миньорите, занимаващи с добива на този елемент. Освен това работниците са изложени на опасността да вдишат прекалено много кобалт и да получат натравяне с него, което е пагубно за тяхното здравословното състояние. Това са още от нещата, които карат развитите държави да желаят да намерят алтернатива за него.

Къде мога да рециклирам стари енергийни източници?

Повечето търговци на акумулатори предлагат възможността при тях да бъде върната или заменена срещу определена стойност старата батерия на колата. Подобни пунктове съществуват на доста места. От там акумулаторите се изпращат към някой от заводите за рециклиране у нас.

Така няма защо да се притеснявате за разглобяването и обработката им, а също и ще получите и финансова полза. Ако сте фирма или физическо лице, което иска да издаде за рециклиране акумулаторна батерия, ще бъдете компенсирани със съответната им изкупна стойност, или ако сте от лицата, подлежащи на еко такса към ПУДООС, ще бъдете освободени от нея.

Подобни статии