Да продадем или рециклираме стария автомобил?

Колкото и да ни е любим един автомобил, идва време да се разделим с него, когато остарее и вече не може да ни служи. Много от старите коли са оставени да гният по улици, градинки и междублокови пространства. 

Вместо да загрозяваме населените места, може да извлечем ползи от излязлото от употреба возило. В края на своя полезен живот моторните превозни средства имат стойност като източник на резервни части. Въпросът е дали да продадем или рециклираме стария автомобил. 

Да продадем или рециклираме стария автомобил?

Какво влияние оказва старият автомобил?

Старите коли не само представляват грозни гледки, а и замърсяват околната среда. Собствениците на стар автомобил, който е стигнал края на жизнения си цикъл, имат задължение да се погрижат за отстраняването му. Ако не го направят, те се смятат за потенциални замърсители. 

Друг проблем с рухналите возила по паркингите е, че заемат ценно място на и без това недостигащите терени за паркиране в градовете. Старите коли са и потенциално опасни за околните, например деца могат да се наранят, когато използват счупените автомобили за игра.

Да продадем или рециклираме стария автомобил?

Затова като притежатели на автомобили е добре да знаем как да продадем или рециклираме стария автомобил, когато дойде този момент. Някои от собствениците трудно могат да си представят, че трябва да дадат колата си за скрап. 

Ако превозното средство е още в движение, се опитват да го продадат, но определено не могат да вземат висока цена. 

Ако продажбата е неизгодна или невъзможна, собствениците могат да извлекат полза от старата си вярно служила години наред кола, като я предадат за скрап на площадка за събиране или разкомплектоване. Това в повечето случаи се оказва по-изгодно от продажбата.

Площадките за приемане на стари коли са част от ефективно функционираща система за разделно събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства

Там се извършва рециклиране на отпадъци с цел минимизиране на въздействието им върху околната среда. Това спомага за защита на природата и опазването й, а също и за подобряване на качеството на живот на хората.

Защо е добра идея да предадем колата за скрап?

Ако собственикът не се погрижи за махането на автомобила от публичните пространства, той може да бъде санкциониран. В този случай важи принципът „замърсителят плаща“. 

Ако ви признаят за „замърсител“ на околната среда с опасни отпадъци, ви очаква неприятно наказание –  да платите всички разходи, които Общината ще направи заради вас по премахването им.

Когато автомобилът не е в движение, но по някаква причина собственикът не желае да се раздели с него, той може да бъде вдигнат по нареждане на съответната община. 

Това може да стане при паркиране на колата на терен, който е държавна или общинска собственост, например в междублоковото пространство. Има процедура, по която се извършва това. Кметът назначава комисия, която първо поставя стикери, предупреждаващи собствениците да преместят моторното превозно средство в определен срок. 

При неспазването му, ако сте собственик на такъв автомобил, подлежите на глоба, а колата ви се премества на площадка за съхранение на излезли от употреба МПС. 

В такъв случай се определя нов срок, в който собственикът може да си го вземе, но е длъжен първо да заплати разходите по преместването му. След изтичането на този срок МПС се разкомплектова.

Да продадем или рециклираме стария автомобил?

По-добре е собствениците сами да решат проблема със старите си автомобили, като ги предадат за скрап и рециклиране на площадка за събиране и разкомплектоване. 

Това ще спомогне за опазване на околната среда, като чрез рециклиране се получат ценни суровини, които могат да бъдат използвани отново. Рециклирането на метали пести енергия и природни ресурси.

Интересно е да се знае, че в състава на излезлите от употреба МПС влизат:

 • 83% черни метали;
 • 6% цветни метали;
 • 4% стъкло;
 • 2,5% гума;
 • 1,5% пластмаса;
 • 3% катализатори, маслени филтри, акумулатори, течности и др.

Ако предадете вашата стара кола за рециклиране, почти цялото й тегло около 96 процента, ще бъде оползотворено след като бъде рециклирана.

Как се рециклират автомобилите?

Когато се уверите, че след многобройните ремонти от стария ви автомобил вече нищо не става, трябва да потърсите къде да го закарате за рециклиране. Площадката трябва да е сертифицирана за тази дейност. Само така можете да бъдете сигурни, че ще ви платят някаква сума за предаденото „старо желязо“. 

След като предадете колата си за скрап, тя се разкомплектова в специални центрове, които притежават необходимото оборудване и разрешителни. Самото разкомплектоване се извършва съгласно одобрена от министъра на околната среда и водите методика. 

Тя гарантира безопасна работа, която не замърсява околната среда. При разкомплектоването се цели достигането на възможно най-висок процент на рециклиране.

Да продадем или рециклираме стария автомобил?

Разкомплектоването следва определени стъпки:

 • източване на гориво и други течности;
 • отстраняване на маслени филтри и катализатори;
 • отстраняване на акумулатор;
 • отстраняване на гуми;
 • отстраняване на стъкла;
 • отстраняване на брони;
 • отстраняване на табло;
 • отстраняване на седалки;
 • отстраняване на алуминиеви компоненти и др.

Следването на тези стъпки е необходимо, за да се извърши прецизно разкомплектоване, което ще позволи отделните компоненти да бъдат предадени за повторна употреба и да бъдат рециклирани в максимална степен.

Как да подготвим автомобила, преди да го рециклираме?

Да предават излезли от употреба МПС могат само собствениците им или лица, които имат законово основание  да се разпореждат с него. Затова,  преди да направите това, трябва първо да се уверите, че всичките ви документи са наред. 

Преди всичко, когато давате кола за скрап, трябва да  направите копия на вашата лична карта и на големия талон на колата и да ги носите в себе си. 

Ако има дефекти по идентификационния номер на автомобила, със сигурност може да ви го върнат, защото дефектите обикновено показват, че нещо е правено с него – опит за поправяне или заличаване. 

Няма да ви приемат колата и ако е била обявена за издирване или не е вкарана в страната законно. Освен това ще ви поискат данните й още когато е била регистрирана за първи път. 

Когато приемат колата ви на площадката за отпадъци ще й направят първичен оглед във ваше присъствие или на вашия пълномощник. При огледа се установява наличието на основните компоненти на даденото МПС – шаси, двигател и идентификационен номер.

Къде можем да открием изгодна цена за тази услуга?

Фирмата, която ще ви предложи най-изгодни условия за изкупуване на стари МПС-та в София е Норд холдинг. Дружеството е специализирано в събирането, сортирането, преработката, търговията и рециклирането на вторични суровини. 

На площадките на компанията приемат превозни средства от всички категории и видове – освен товарни и леки МПС, се изкупуват автобуси, ремаркета, трактори, мотоциклети. Всяко предадено МПС, дори да е катастрофирало, ще бъде оценено и ще ви платят стойността му, уверяват от фирмата.

Да продадем или рециклираме стария автомобил?

Ако предадете старата си кола за рециклиране, може да вземете най-добра цена от 300 до 1300 лв., а плащането се извършва на място. Цената се изчислява на базата на теглото на превозното средство. То се установява след измерване на автомобилна везна. 

Получаването на окончателна оферта за стойността на превозното средство  се  определя в съответствие с пазарните цени на отпадъчните черни и цветни метали в деня на доставката. 

Фирмата има задължение да ви издаде удостоверение за дерегистрация на предадения автомобил, след като бъде оценен. С този документ и свалените регистрационни табели клиентът отива в КАТ, за да дерегистрира автомобила, за да бъде освободен от данъци и такси. 

Норд холдинг приема съхранява и  излезли от употреба гуми и ги предава за рециклиране или оползотворяване. Приемат се гуми от автомобили, автобуси, камиони, строителна и селскостопанска техника. Може да се предават също гуми от велосипеди, мотопеди и мотоциклети. Не се приемат скъсани гуми и такива над 22.5 цола. 

От материалите, които се получават при рециклирането, могат да се бъдат произведени изделия за оборудване на детски площадки, т.н. „легнали полицаи“ за ограничаване скоростта на движение по улиците и пр. Старите автомобилни гуми се изгарят в циментовата промишленост и от това се добива енергия.

Често задавани въпроси

Каква е ползата от рециклирането на стари автомобили?

Рециклирането на метали пести енергия и природни ресурси.То спомага за опазване на околната среда, тъй като вследствие на него се получат ценни суровини, които могат да бъдат използвани отново. 

Къде предлагат изгодна цена за излезли от употреба МПС?

Норд холдинг изкупува излезли от употреба моторни превозни средства при изгодни за собствениците условия, като плащането се извършва на място. Цената се изчислява на базата на теглото на превозното средство в съответствие с пазарните цени на отпадъчните черни и цветни метали в деня на доставката.

Какви моторни превозни средства се изкупуват?

Изкупуват се всички видове моторни превозни средства. На площадката на Норд холдинг приемат мотоциклети, трактори, ремаркета, автобуси, леки и товарни автомобили, в т. ч. и катастрофирали.

Снимки: pixabay.com/nordholding.bg

Подобни статии