СИМВОЛИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНЕ

Рециклирането е процес на превръщане на отпадъците в нови материали и продукти. То е алтернатива на конвенционалното обезвреждане на отпадъци. Рециклирането може да предотврати разхищаването на потенциално полезни отпадъчни материали и да спомогне за ограничаването на добива и преработването на природни богатства, като по този начин се намалят емисиите на парникови газове, потреблението на енергия и замърсяването на компонентите на околната среда – въздух, води и почви.

Рециклирането е ключов елемент в съвременното управление на отпадъците и е третият приоритет в йерархията на дейностите с отпадъци: “Предотвратяване → повторна употреба → рециклиране → друго оползотворяване → обезвреждане“.

Ползата от рециклирането на отпадъците е безспорна, както в екологичен, така и в икономически аспект. Това намери отражение и в Концепцията за кръгова икономика на Европейския съюз. Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти.

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се използват по друг начин. Ако това се направи многократно ще се намали до минимум изхвърлянето на отпадъци. С приемането през 2015 г. на Пакета за създаване на кръгова икономика, ЕС цели да направи икономическия си модел по-устойчив. Пакетът включва нови законодателни предложения в областта на отпадъците и План за действие с мерки за всеки етап от производствения цикъл (от дизайна, производството и използването на стоките до управлението на отпадъците и рециклирането им). Европейската комисия предвижда до 2030 г. рециклирането на битовите отпадъци да бъде увеличено до минимум 65%, да се рециклират най-малко 75% от отпадъците от опаковки /със специфични цели за отделните потоци/ и да бъде ограничено до 10% депонирането на битови отпадъци.

Ключов елемент за осигуряване постигането на тези амбициозни цели е наличието на информация, свързана с възможностите за рециклиране на различните видове отпадъци. Кои от тях могат да се рециклират? Кои не подлежат на рециклиране?

Съществена част от тази информация може да се извлече от символите за рециклиране, с които са маркирани стоките и продуктите, които потребяваме, или опаковките, в които те се предлагат на пазара.

СИМВОЛИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНЕ

Международен символ за рециклиране

Международният символ за рециклиране е широко възприет символ, който се използва за обозначаване на материали, подлежащи на рециклиране. Състои се от три „преследващи“ се или „гонещи“ се стрелки, които образуват т.нар. Мьобиусова линия с триъгълно очертание и символизират кръговрата в природата и затворения цикъл („създаване – използване – преработване“).

Използват се различни варианти на символа, някои от които са представени по-долу. Стрелките могат да бъдат само запълнени в цвят или в допълнение очертани с контур.

Символ за рециклиране без контур и зелено запълване
Символ за рециклиране без контур и зелено запълване
Символ за рециклиране с черен контур и зелено запълване
Символ за рециклиране с черен контур и зелено запълване
Символ за рециклиране с черно запълване
Символ за рециклиране с черно запълване

История на създаване на символа: Идеята за създаване на символ, с който да се обозначават материали, подлежащи на рециклиране е на чикагската компания Container Corporation of America (CCA) – голям производител на рециклиран картон. През 1970 г. компанията спонсорира конкурс за студенти по изкуства и дизайн в колежи и университети в САЩ за създаване на знак, символизиращ процеса на рециклиране, с оглед повишаване на осведомеността по екологичните проблеми. Конкурсът е спечелен от Гари Андерсън, 23 годишен студент от Университета на Южна Калифорния, намиращ се в Лос Анджелис. Първоначалното предложение на Андерсън е стрелките да образуват триъгълник, който да стои на върха си (с главата надолу), но при приемането на дизайна, CCA завърта триъгълника на 60˚, за да стои на основата си.

Постепенно този знак за рециклиране започва да се използва и извън пределите на САЩ и понастоящем е приет като Международен символ за рециклиране. Символът не е запазена търговска марка и е обществено достояние, т.е. всеки може да го ползва, променя и разпространява, без да иска разрешение от авторите и без да нарушава техните права. Също така за използването на символа не се дължи заплащане.

Идентификационен код на пластмасите

Идентификационният код на пластмасите /RIC/ е разработен от Дружеството на пластмасовата индустрия в САЩ / Society of the Plastics Industry (SPI) през 1988 г., за да отговори на нуждите на рециклиращите предприятия и на производителите на пластмасови изделия, за създаване на една последователна и унифицирана система за кодиране. Предназначението на системата е да улесни работниците в съоръженията за оползотворяване и рециклиране на материали, при сортирането и отделянето на предмети според вида на пластмасата.

Пластмасите трябва да се рециклират отделно, от други подобни материали, за да се запази стойността на рециклирания материал и да се даде възможност за повторната му употреба в други продукти, след като се рециклира. Идентификационният код на пластмасите се използва за обозначаване вида на полимера, използван при производството продукта или опаковката.

Символите на SPI са базирани на международния символ за рециклиране, но имат по-опростени стрелки (вместо сгънати) , които са формирани в плосък, двуизмерен триъгълник. В триъгълника се поставя цифра от 1 до 7, чрез която се обозначава съответния вид пластмаса, от която е произведен продуктът:

• “1” означава, че продуктът е направен от полиетилен терефталат (PET или PETЕ) – например бутилки за напитки (минерална вода, безалкохолни и други газирани напитки) и сиропи за кашлица, чаши и др.полиетилен терефталат (PET или PETЕ)
• “2” означава полиетилен с висока плътност (HDPE)  – използва се за производството на бутилки, в т.ч. за прясно мляко; чаши; пликчета за фризер; пликчета за пазаруване; кутии за сладолед; капачки на бутилки за минерална вода; опаковки на шампоани и почистващи препарати; кошчета за отпадъци; тръбопроводи за напояване на селскостопанска продукция; продукти, имитиращи дърво и др.полиетилен с висока плътност (HDPE)
• “3” означава поливинилхлорид (PVC или V) – използва се за производство на бутилки за съхранение на нехранителни продукти; опаковки за козметични продукти; тръби, в т.ч. за канализация; подови настилки; дограма, завеси за душ; изолация на електрически уреди и др.поливинилхлорид (PVC или V)
• “4” означава полиетилен с ниска плътност (LDPE)пластмасови торби, различни контейнери; торбички за еднократна употреба; меки бутилки; опаковки на шампоани, козметични продукти и миещи препарати; диспенсери за течни сапуни; домакинско фолио; лабораторно оборудване.полиетилен с ниска плътност (LDPE)
• “5” означава полипропилен (PP) – използва се за производство на чаши; сламки; кофички за кисело мляко и плодови млека; кутии за храна; домакински съдове; градински пластмаси; авточасти, промишлени влакна.полипропилен (PP)
• “6” означава полистирен (PS) – от него се произвеждат пластмасови прибори, чашки за кафе за еднократна употреба; кутии за храна за вкъщи за еднократна употреба; имитации на стъклени чаши; пепелници; саксии; видео и аудио касети;  кутии за CD и DVD; играчки и др.полистирен (PS)
• “7” означава други пластмаси, като акрил, найлон, поликарбонат (PC), биопластмаси от възобновяеми източници, напр. полилактид /polylactide (PLA), произведени от възобновяеми суровини – царевично нишесте, корени от маниока или захарна тръстика; както и многослойни комбинации от различни пластмаси. От пластмаси, обозначени с цифрата 7 се произвеждат бутилки за вода за многократна употреба; бебешки шишета; кутии за съхранение на храна; опаковки за медицински нужди и др.други пластмаси

През 2008 г. ASTM International (международна организация по стандартизация, която разработва и публикува доброволни технически стандарти за широк спектър от материали, продукти, системи и услуги) поема администрирането на системата RIC. В резултат, през 2010 г., ASTM International издава ASTM D7611 –

Стандартна практика за кодиране на пластмасови изделия за идентификация на полимера. През 2013г. и 2018г. този стандарт е преразглеждан, като графичният символ на идентификационния код на пластмасите от „преследващи се стрелки“ е променен в символ във вид на твърд равностранен триъгълник, в който е поставена цифра от 1 до 7.

Чрез подмяната на символа, ASTM D7611 връща фокуса отново върху основната мисия на системата, а именно идентификация на пластмасата и контрол на качеството преди рециклирането. След ревизиите се използват следните символи за идентифициране на различните видове пластмаси:

Символи за материал таблица СИМВОЛИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНЕ

Източник: ASTM International

Символи за обозначаване на рециклиране, използвани в държавите – членки на Европейския съюз, в т.ч. България

Маркировка за рециклиране на опаковките и вида на материала, от които са изработени /идентификационен номер и абревиатура на материала/

Директива 94/62/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 1994г. относно опаковките и отпадъците от опаковки въвежда задължения към лицата, които пускат опаковани стоки на пазара на Европейския съюз, да осигурят съответствие на опаковките на определени изисквания. Част от тези изисквания са свързани с осигуряването на възможност за рециклиране или друго оползотворяване на опаковките, след излизането им от употреба, както и за маркиране на опаковката с идентификационен номер и абревиатура на материала, от който е изработена.

Конкретният начин на маркиране, указващ вида на материала, от които е изработена съответната опаковка, е регламентиран от Европейската комисия с Решение 97/129/ЕО за установяване на идентификационна система за опаковъчните материали. Системата съдържа буквено-цифрови кодове, идентифициращи материала, от които е произведена опаковката.

Цифрите от 1 до 19 означават, че опаковката е изработена от пластмаса; от 20 до 39 – от хартия и картон, от 40 до 49 – метали, от 50 до 59 – дървесни материали; от 60 до 69 – текстил; от 70 до 79 – стъкло; от 80 до 99 – от композитни материали, т.е. състои се от два или повече материала. В допълнение към идентификационния цифров код са въведени абревиатури за съответния вид пластмаса, метал, стъкло и т.н.

В България тези изисквания са въведени с Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, като са детайлизирани в приложения към наредбата. Опаковките следва да се обозначат с маркировка за рециклиране със следния символ:

Символ за рециклиране СИМВОЛИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНЕ

Маркировка за рециклиране на опаковките в България

Между трите стрелки се поставят горепосочените цифри от 1 до 99, а абревиатурата (с главни букви на латиница) на конкретния материал на опаковката се поставя под графичния знак.

За композитните опаковки се изписва буква “С” и се поставя наклонена черта (С/), като след наклонената черта се изписват абревиатурите за съответните компоненти, разделени с наклонени черти (например за опаковки от хартия, полиетилен и алуминий се използва абревиатурата С/РАР/РЕ/ALU).

Материал на опаковкатаАбревиатураИдентификационенкодМатериал на опаковкатаАбревиатураИдентификационенкод
ПластмасиТекстил
полиетилен терефталатPET1памукТЕХ60
полиетилен висока плътностHDPE2ютаТЕХ61
поливинил хлоридPVC3друг текстилТЕХ62 – 69
полиетилен ниска плътностLDPE4Стъкло
полипропиленPP5безцветно стъклоGL70
полистиренPS6зелено стъклоGL71
други пластмаси7 – 19кафяво стъклоGL72
друго стъклоGL73 – 79
Хартия и картонКомпозитни материали
вълнообразен картонPAP20хартия и картон/метали
80
друг картонPAP21хартия и картон/пластмаси
81
хартияPAP22хартия и картон/алуминий
82
хартияPAP23 – 39хартия и картон/бяла ламарина
83
Металихартия и картон/ пластмаси/алуминий
84
стоманаFE40хартия и картон/пластмаси/ алуминий/бяла ламарина
85 – 89
алуминийALU41пластмаса/алуминий
90
други метали42 – 49пластмаса/бяла ламарина
91
Дървени материалипластмаса/метали
92 – 94
дървоFOR50стъкло/пластмаса
95
коркFOR51стъкло/алуминий
96
други дървесни материалиFOR52 – 59стъкло/бяла ламарина
97
стъкло/метали
98 – 99

Ако направим сравнение с идентификационния код на пластмасата, разработен от Дружеството на пластмасовата индустрия в САЩ, системата за маркиране в Европейския съюз е аналогична, като е допълнена с други видове материали.

Маркировка за разделно събиране

С развитието на европейското законодателство в областта на отпадъците и поставянето на все по-високите цели за рециклиране на различни видове отпадъци са въведени и символи за разделно събиране, с които се маркират и други стоки и изделия, подлежащи на рециклиране /освен опаковките/, като например батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване и др. Видът на символите е регламентиран с европейски директиви, респективно с наредби в българското законодателство.

Маркировката за разделно събиране означава, че след употребата на съответния продукт и превръщането му в отпадък, той трябва да изхвърли само на определени места или в специализирани контейнери, с което ще се осигури възможност за последващото му рециклиране или друг начин на оползотворяване. Целта на тази маркировка е да „подсети“ потребителите, че изхвърлянето на продукт, върху който се намира този символ, в контейнери за смесени битови отпадъци е нежелателно и не трябва да се допуска.

Символите, които се използват за означаване на разделното събиране са: т.нар. „човече с кошче“, което се използва за маркиране на опаковки и зачертан контейнер, който се използва за маркиране на батерии и акумулатори, на електрическо и електронно оборудване и други изделия, изработени от рециклируеми материали.

Символ за разделно събиране
Символ за обозначаване на разделно събиране на опаковки
Символ за специални изхвърляне
Символ за обозначаване на разделно събиране на батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване

Зелена точка

Зелената точка е олицетворение на принципа „отговорност на производителя“, заложен в европейското законодателство за управление на отпадъците и се използва за маркиране само на опаковки. Символът е запазена търговска марка в цял свят.

Символ зелена точка
Зелена точка(Green dot, Grüne Punkt)
Когато е наличен пълноцветен печат, символът се отпечатва в светло и тъмно зелено (Pantone 366C и 343C).С оглед намаляване на разходите или за да се избегне визуален сблъсък с други символи, много производители избират черно-бяла или друга цветова комбинация за обозначаване на символа върху своите опаковки.

Зелената точка не означава непременно, че опаковката е рециклируема, ще бъде рециклирана или e произведена от рециклиран материал. Това е символ, използван върху опаковките в повечето европейски страни, в т.ч. България и означава, че съответният производител е направил финансов принос за оползотворяването и рециклирането на отпадъците от опаковки в Европа. Наличието на зелена точка върху дадена опаковка удостоверява, че тя е включена в система за колективно оползотворяване на отпадъци от опаковки.

История на създаване на символа: Зелената точка е система, замислена от Клаус Тьопфер /Klaus Töpfer/, министър на околната среда на Германия в началото на 90-те години. През 1991 г. германското правителство приема закон за опаковките, който изисква производителите да се грижат за рециклирането или обезвреждането на всякакъв опаковъчен материал, който продават. В резултат от прилагането на този закон, германската индустрия създава т.нар. „дуална система“ (двойна система) за събиране на отпадъци, която събира опаковки от домакинствата успоредно с вече установените към този период общински системи за събиране на отпадъци. Тази система, финансирана от производителите на опаковани стоки, се експлоатира в Германия от Duales System Deutschland GmbH или накратко DSD.

През 1994 г. Европейският парламент приема Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки, която въвежда аналогични задължения към производителите на опаковки на територията на всички държави-членки на Европейския съюз. Това довежда до основаването през 1995 г. на неправителствената организация PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe) със седалище в Брюксел.

От 1996 г. DSD предоставя на PRO EUROPE правото за използване на търговската марка „зелена точка“ под формата на общ лиценз за територията на целия Европейски съюз. Понастоящем право да поставят този символ върху опаковките на продуктите си (срещу заплащане) имат повече от 130 000 компании в 27 държави в Европа. За България лицензополучател е „Екопак България“ АД – организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Подобни статии