Как се рециклират акумулаторите [Видео]

Гледане под капака на кола

Източник: Freepik

Рециклирането на акумулатори е основен компонент в изграждането на практика за устойчиво управление на отпадъците, с важни ползи за природата и обществото. Акумулаторите съдържат опасни вещества – олово, сярна киселина и литий, които могат да застрашат здравето, ако не се третират правилно.

Чрез преработката на акумулатори, този вещества могат да се извлекат по безопасен начин и да се подготвят за втора употреба в различни промишлени отрасли. Също така, рециклирането им предотвратява изтичането им във водите и почвите, за да се опази чистотата на околната среда.

Видове акумулатори и доколко подлежат на рециклиране

Всяко МПС е снабдено с акумулатор, който ефективно се явява батерията, която захранва двигателя или генерира енергия за електронните системи в автомобила. Основно се използват няколко вида акумулатори, които имат малки разлики в характеристиките и приложенията:

 1. Оловно-киселинни акумулатори: Това е най-широко разпространеният тип акумулатор, който е в употреба от много години. Той се състои от оловни компоненти, които са потопени в разтвор на сярна киселина. Надеждни и евтини, тези акумулатори захранват повечето автомобили наоколо.
 2. AGM акумулатори: Малко по-сложна версия на оловно-киселинните акумулатори, тези с AGM технология използват тънки слоеве фибростъкло, които допълнително изолират електролитния разтвор в батерията. Поради по-малкия риск от разливане, този акумулатор може да се позиционира различно в колата. Това го прави по-добър избор за МПС-та с висока мощност, например камиони или луксозни коли.
 3. Литиево-йонни: Добре познати ни от смартфоните и таблетите, литиево-йонните батерия вече намират приложение и в автомобилната индустрия. Те предоставят висока гъстота на енергия и имат по-дълъг живот от оловно-киселинните акумулатори. Засега основно се срещат в електрическите и хибридни автомобили.
 4. Акумулатори с никел и метални хидриди: Този вид акумулатор също може да се срещне при някои хибридни коли. Не е толкова високо-енергиен, колкото литиево-йонните, но за сметка на това е по-евтин и с добра репутация за надеждност. Обикновено се използва заедно с газов двигател при хибридите, за да подобри енергоефективността им и да намали емисиите на вредни газове.
 5. Акумулатори с литий, желязо и фосфат (LiFePO4): Това е вид автомобилна батерия на литиево-йонна основа. Отличава се с дълъг живот и висока безопасност, с по-малки рискове от прегаряне и по-добра резистентност към презареждане. Този тип акумулатор може да се срещне при някои от по-новите електромобили, където се търси повече безопасност и дълготрайна устойчивост.

Както е видно от характеристиките на видовете акумулатори, всеки тип все още намира различни приложения, според типа автомобил. Въпреки навлизането на електрическите автомобили, все още не можем да говорим за тоталното изчезване на по-традиционните акумулатори.

Кои видове акумулатори се рециклират?

Чисто нов автомобилен мотор и акумулатор

Източник: Freepik

Всичките пет вида акумулатори, които изброихме, са рециклируеми. Дори повече от това, тяхната преработка е ключова за екологията и помага за изграждането на стабилна кръгова икономика, защото много от елементите в автомобилните материи могат да се запазят и използват повторно.

Ето какво трябва да знаете за рециклирането на всеки вид акумулатор според типа:

 1. Оловно-киселинни акумулатори: Смята се, че до 99% от компонентите в тези акумулатори подлежат на рециклиране. Оловото и сярната киселина са отровни вещества, което прави този вид акумулатори тип опасен отпадък. Затова те не трябва просто да се изхвърлят, тъй като рискуваме да замърсим околната среда с изтичане на вредни химикали. Изключително важно е да предадем този вид акумулатори в подходящ център за рециклиране, където ще се извлекат ценни вторични суровини от тях.
 2. Акумулатори с AGM: Тъй като това все пак е вид оловно-киселинен акумулатор, написаното по-горе важи с пълна сила. В края на жизнения цикъл на акумулаторите с AGM технология, те трябва да бъдат предадени за рециклиране, за да предотвратим токсични замърсявания на околната среда.
 3. Литиево-йонни (вкл. фосфатните варианти): Тези акумулатори съдържат повече компоненти и поради това рециклирането им е по-сложен, но също толкова важен процес. От тях могат да се извлекат най-различни ценни суровини като например литий, никел, кобалт, мед и други. В същото време, потенциално опасните вещества в акумулаторите се неутрализират, унищожават или отделят за безопасно съхранение при процеса на рециклиране.
 4. Никелово-металохидридни: В тези акумулатори също се съдържат ценни и рядко срещани елементи, които си заслужава да се запазят чрез рециклиране. Така се намалява нуждата да се търсят нови рудни полезни изкопаеми и да се изразходват нови природни ресурси в промишлеността.

В общи линии, всеки вид акумулатор е много ценен източник на суровини и не бива да се изхвърля с общия отпадък. Когато усетите, че акумулаторът на автомобила ви вече е приключил жизнения си цикъл, съветваме ви да го предадете в подходящ за целта център за рециклиране.

Рециклиране на акумулатори – ползи и предизвикателства

Както споменахме по-горе, преработката на акумулатори е много важен за екологията процес. Но освен ползи, той крие и някои конкретни предизвикателства – ето кои са те.

Ползи от рециклирането на акумулатори

Запазване на природни ресурси

В автомобилните акумулатори се съдържат различни ценни химични елементи като литий, олово, никел, кобалт и други. Чрез рециклиране, тези суровини могат да се запазят и приспособят за повторна употреба. Това намалява нуждата да се търсят и извличат чисто нови суровини за промишлени цели и опазва природното богатство.

Защита на околната среда

Неправилното изхвърляне на акумулатори може потенциално да замърси почвите и водите, ако се получи изтичане на химикали от батериите, например сярна киселина. Рециклирането на акумулатори е най-сигурният начин да се уверим, че тези материали се извличат и съхраняват правилно. По този начин защитаваме различните екосистеми, както и хората, от опасни токсини.

Знак за рециклиране пред поляна

Източник: Freepik

Енергийна ефективност

Преработката на автомобилни акумулатори изразходва много по-малко енергия, отколкото добивът на първични суровини от природата. Самото рециклиране като процес не изисква толкова много електричество в сравнение. Така се намаляват вредните емисии от промишлената дейност.

Икономически ползи

При по-голям интерес към рециклирането, индустрията по преработка на отпадъци има много икономически ползи. С подобряването на инфраструктурата по рециклиране се откриват много нови работни места. Такива например има при събирането, сортирането и транспорта на отпадъци, както и в самите станции за рециклиране.

Също така, икономическият растеж на страната може допълнително да се увеличи чрез продажбата на суровини, добити чрез рециклиране, на фабрики и предприятия, които да ги използват при продукцията на нови акумулатори, батерии и други.

Предизвикателства

Проблеми с безопасността

Акумулаторите съдържат опасни вещества като сярна киселина, олово и литий, които изискват по-специално внимание и грижа при пресоса, преработката и съхранението. Работата с тях крие известни рискове, особено за служителите, които работят с тях, както и хората, които живеят близо до депа и станции за рециклиране.

Инфраструктура

Рециклирането на акумулатори изисква по-специализирана инфраструктура и оборудване. Събирателните пунктове, складовете и станциите за рециклиране трябва да бъдат строени с идеята, че там ще се борави с опасни вещества. Затова планирането и изграждането на такива структури отнема средства и време, и обикновено депата също имат ограничен капацитет (от съображения за сигурност).

Прекалено разнообразие на материалите

Както е видно по-горе, има различни видове акумулатори, които съдържат разнородни елементи и подлежат на различни процеси на преработка. Поради високата специфика и липсата на униформен процес на рециклиране, който се отнася за всички, управлението на отпадъка от батерии и акумулатори обикновено е по-сложно и скъпо.

Логистични особености

Складирането на стари акумулатори, както и техният превоз до станциите за рециклиране може също да бъде трудоемък и скъп процес, особено когато става въпрос за лошо свързани региони с недостатъчно развита инфраструктура за рециклиране.

Регулаторни стандарти

Спазването на законовите уредби е важно във всички случаи, но е още по-особено, когато се борави с потенциално опасни вещества, каквито се съдържат в акумулаторите. Компаниите, които имат желание да се занимават със събирането, транспорта, съхранението или рециклирането на акумулатори, трябва да имат всички необходими разрешителни за тези дейности. Това само по себе си е бариера за някои дружества и забавя развитието на индустрията по рециклиране в някои случаи.

Но въпреки всички тези предизвикателства, ползите от рециклирането на акумулатори за околната среда, икономиката и общество са много големи и надвишават рисковете. Важно е да намерим начин за справяне с препятствията, за да може да изградим устойчива методология и да подобрим ефективността на процесите, свързани с рециклирането на акумулатори.

Процес на рециклиране на акумулаторите [видео]

При рециклирането на акумулатори обикновено се спазват следните стъпки:

 1. Събиране: Вече ненужните или повредени акумулатори се събират от различни места, например автомобилни сервизи, центрове за рециклиране или други, специално обозначени за целта събирателни пунктове. След това се сортират според вида, за да се насочат към правилния процес на преработка.
 2. Сортиране: Понеже акумулаторите варират по своето съдържание, те подлежат на различни видове рециклиращи процеси. Затова трябва да се разпределят според химичното съдържание.
 3. Разглобяване: Акумулаторите се разделят на съставни части. Разделя се пластмасовия външен слой от металните елементи и вътрешните компоненти, като например други метали, киселини и т.н. Този процес може да бъде ръчен, механичен, или и двете.
 4. Възстановяване на материали: Различните компоненти се обработват, за да могат да бъдат изолирани и извлечени ценните в тях суровини. Например, оловно-киселинните акумулатори се претопяват, за да се отдоли оловото. Така добитият метал може да се използва за производството на нови батерии, акумулатори или други продукти с метално съдържание. Литиево-йонните акумулатори пък преминават през хидрометалургично третиране, за да се извлекат всички метали от тях.
 5. Пречистване: Придобитите вещества обикновено минават през допълнителни пречиствателни процеси, за да се подсигури тяхното качество. За да могат да се усвоят суровините, придобити чрез рециклиране, в тях не трябва да има замърсявания или следи от други елементи.
 6. Втора употреба и производство: Вече пречистените суровини могат да бъдат използвани директно в производството на нови батерии и акумулатори. В някои случаи трябва да бъдат третирани допълнително, за да се постигне още по-висока чистота и качество. Така цикълът на употреба се затваря.

Следвайки тези стъпки, акумулаторите могат успешно да бъдат преработени и превърнати в полезни суровини, за да се минимизират потенциално негативните ефекти върху околната среда.

Подобни статии