Рециклиране на автомобилни части

Рециклиране на авточасти | Nord Holding

Рециклирането на стари автомобили и на частите, от които се състоят е традиционна дейност, която се практикува от дълги години в нашата страна. Освен икономическите ползи за преработвателната индустрия, събирането и разкомплектоването на излезли от употреба моторни превозни средства, наричани за краткост по-долу ИУМПС, води до преосмисляне на пътя на отпадъка в съвременното общество – от задръстване на тротоарите и улиците с неправилно паркирани изоставени МПС до осигуряване на суровинии преход към кръгова икономика.

Преминавайки през индустриализацията и глобализацията, дойде моментът да преоценим отношението си към природата и въздействието на човешката дейност върху качеството на околната среда и изчерпването на природните ресурси. Настоящият период се характеризира с преход от консуматорско поведение и насърчаване на потреблението към политика, свързана с удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава намаляване на отпадъците до минимум чрез стимулиране на повторната употреба на стоките и увеличаване на количеството на рециклираните материали.

Постигането на този резултат не би било възможно единствено чрез добрата воля на обществото. Това доведе до въвеждането на законодателни изисквания, свързани с управлението на отпадъците, първоначално на европейско ниво, а впоследствие и в България.

По отношение на отпадъците от моторни превозни средства нормативните документи са следните:

 • Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съветаот 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства – директивата е приета през 2000 г. и има няколко изменения до настоящия момент;
 • Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства– приета през
  м. януари 2013 г., с последни изменения от м. юли 2018 г. Това е действащият нормативен документ за територията на Р България, в който са отразени всички изменения на европейската директива.

Приемането на тези документи доведе до цялостна промяна в процеса на организация и финансиране на дейностите с излезли от употреба моторни превозни средства. Основният момент е промяната на отговорностите (въвеждането на принципа “разширена отговорност на производителите”), а именно – възлагането на задължения на производителите на моторни превозни средства и на лицата, които ги пускат за първи път на пазара на територията на съответна европейска страна. Това са субектите, които са задължени да организират събирането и последващото третиране на отпадъците, които се образуват след като решим, че автомобилът, който сме използвали вече не ни е нужен.

Също така, в контекста на все по-осъзнатата необходимост от предприемане на реални действия за опазване на околната среда, намаляване потреблението на природни суровини, предотвратяване на образуването на отпадъци и удължаване на жизнения цикъл на продуктите, бяха въведени количествени цели за повторна употреба, оползотворяване и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). В зависимост от категорията на съответното превозно средство (L, M1, M2, :M3, N1, N2, N3), целите са следните:

 • повторна употреба и оползотворяване: 95 – 96% от теглото на ИУМПС;
 • повторна употреба и рециклиране: 85 – 94 % от теглото на ИУМПС.

Рециклиране на автомобилни части

Друго съществено изискване е, че дейности с ИУМПС могат да се извършват само след получаване на оторизация от компетентен орган по опазване на околната среда. За целта лицата, които възнамеряват да събират, транспортират или да третират ИУМПС, следва да подадат заявления и да предоставят информация, с която да докажат, че могат да извършват желаните дейности по начин, които осигурява спазване на поставените изисквания и няма да доведе до замърсяване на компонентите на околната среда.

Извършването на дейностите може да започне след издаване на съответен документи, разрешаващ дейността в съответствие със Закона за управление на отпадъците:

 • за събиране и транспортиране на ИУМПС – регистрационен документ;
 • за съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС – разрешение за конкретна площадка.

Какво се случва с нашият автомобил, след като сме решили, че вече не ни е нужен и сме намерили оторизирана фирма, която да го приеме и да ни издаде документ, необходим за дерегистрация на превозното средство от КАТ?

Колата ни се транспортира до площадка за съхраняване или до център за разкомплектоване, където започва подготовката за рециклирането й.

Както вече беше отбелязано по-горе, основната цел е постигането на възможно най-висока степен на повторно използване, оползотворяване и рециклиране на частите, компонентите и материалите, от които е произведен автомобилът. Като разбира се определените количествени цели в процентно изражение от теглото на превозното средство трябва задължително да бъдат постигнати.

С оглед на това, една от първите стъпки след постъпването на ИУМПС в център за разкомплектоване е извършването на обстоен оглед на колата, за да се идентифицират части, които биха могли да се използват повторно.

Разкомплектоване

След това започва демонтажът на автомобила, като възприетият термин, който се използва е „разкомплектоване“ и включва следните операции:

 • Отстраняване на течности и на материали и компоненти, съдържащи опасни вещества:

– отделяне на оловния акумулатор и резервоарите за втечнени газове;

– отделяне и неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни възглавници);

– източване на горивото и останалите работни течности(напр. моторно, трансмисионно и хидравлично масло, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки, хладилни агенти от климатичната инсталация);

– премахване на компоненти, съдържащи живак.

 • Отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането:
  • отделяне на маслени филтри и катализатори;
  • отстраняване на гуми;
  • отстраняване на стъкла;
  • отстраняване на брони и арматурни табла;
  • отделяне на метални компоненти, съдържащи цветни метали (алуминий, мед);
  • отстраняване на седалки и др.

След източването на всички течности и отделянето и отстраняването на гореизброените части и компоненти, корпусът на автомобила може да се обработи по следните начини:

 • пресоване и нарязване на парчета с по-малки размери, или
 • шредиране.

Описаните операции по разкомплектоване на ИУМПС могат да се извършват по различни начини: чрез ръчни операции или чрез използване на автоматизирани системи.

Източване на течности от ИУМПС

Станция за източване на течности Рециклиране на автомобилни части Пресоване на автомобили | Рециклиране на автомобилни части

Станция за източване на течности от ИУМПС

Основното оборудване на станцията за източване на течности от ИУМПС се състои от рампа и пневматични комплекти за изсмукване на отпадъчните течности. Рампата за автомобила е със стълбище и работна платформа. Позволява оптимален достъп до автомобила както отдолу, така и отгоре. Оборудвана е с предпазен под, предназначен за събиране на евентуални разливи на течности.

Автомобилът може да се позиционира с мотокар или рампата е оборудвана с повдигащо устройство. Операциите по източване на работните течности от автомобила се извършват автоматизирано, като съоръжението е оборудвано с няколко броя пневматични комплекта за различните течности, състоящи се от пневматични смукателни помпи, смукателни сонди с различни диаметри и свързващи маркучи към събирателни резервоари за горива (бензин, дизел) и за останалите работни течности (моторно масло, трансмисионно масло, хидравлично масло, течност за почистване на предното стъкло, охлаждащи течности, спирачна течност, антифриз).

Пресоване на разкомплектовани ИУМПС за намаляване на обема или шредиране

Стари автомобили | Рециклиране на автомобилни части Коли за скраб | Рециклиране на автомобилни части Машини за скраб | Рециклиране на автомобилни части
Пресоване на ИУМПС Шредиране на ИУМПС и сепариране на материалите

 

Отпадъците след разкомплектоването, представляващи отделни части и материали от излезлите от употреба моторни превозни средства, се подлагат на допълнителна обработка за разделянето им на годни за повторна употреба, подлежащи на рециклиране и неподлежащи на рециклиране.

 • Отделените автомобилни части, годни за повторна употреба се предоставят на автосервизи и работилници за възстановяване (ремонт и подобряване на външния вид), като се изготвя определен документ – декларация за предаването им. Най-често повторно се употребяват следните части: хидравлични помпи, хидравлични цилиндри, хидравлични и механични рейки, кормилни щанги, шарнири, накрайници, носачи, ябълковидни болтове, кардани, карета и полуоски. В определени случаи е възможна и повторната употреба на двигател, след извършване на необходимите ремонтни и възстановителни дейности.

 

 • Подлежащи на рециклиране материали, отделени от ИУМПС са: черни и цветни метали, масла, маслени филтри, акумулатори, гуми, стъкла и някои видове пластмаси).Рециклирането им се извършва в специализирани инсталации, които използват суровинния ресурс на съответния материал (т.нар. материално оползотворяване на отпадъци) за производството на аналогични продукти.

Отделените черни метали при разкомплектоването на стари автомобили са основен суровинен източник за стоманодобивната промишленост. По статистически данни черните металисъставляват от 79 до 84 % от теглото на автомобилите. Отчитайки факта, че при рециклирането на метали се използва около 74% по-малко енергия, отколкото при производството на стомана от природни суровини, можем да си направим извод за положителния икономически ефект от рециклирането на ИУМПС. А ползата, насочена към опазването на околната среда е безспорна – отпадъчните метализаместват използването на руда, добивът и преработването на която е свързан с редица негативни ефекти.

Подобна е ситуацията по отношение на икономическия и екологичен ефект при рециклирането на цветните метали и оловните акумулатори, отделени от старите автомобили, които заместват природни суровинив технологичните процеси за производство на мед, алуминий, олово. По отношение на оловните акумулатори често се използва пълен цикъл на рециклиране– т.е. рециклирането не приключва само до производството на олово и оловни сплави, а продължава до производството на изделия от същия вид – нови акумулаторни батерии.

При рециклирането на автомобилните гуми се получават каучуков гранулат, метална фракция и текстилен остатък. Технологичните операции включват изваждане на кордата от стените на гумите, нарязване и шредиране на гумите, сепариране на получените фракции чрез метален и текстилен сепаратор.

От каучуковия гранулат могат да се произвеждат гумени плочи и настилки или се използва като пълнител в различни технологични процеси. Друг метод на рециклиране на автомобилните гуми е тяхната пиролиза, продуктите от която са пиролизно течно гориво, твърди остатъци, съдържащи въглерод и пиролизен газ, който се използва в технологичния процес. Също така гумите могат да се изгарят с оползотворяване на енергията, което се извършва в циментови пещи.

Източените масла от автомобила се регенерират чрез различни технологии, най-съвременните от които включват вакуумна дестилация. Първата стъпка при рециклирането на маслените филтри е центрофугирането им за отделяне на маслото. Впоследствие металната фракция се предава за претопяване, а маслото за регенериране.

Рециклирането на автомобилните стъкла набира популярност в последните години – при производство на стъклени тухли, като пълнители за строителни материали и др.

Подобни статии