Как се рециклират матраците?

Справянето с отпадъците е от първостепенно значение за качеството на живот на нашата планета. 

А това налага търсенето на решения за ограничаване на обема на изхвърляните боклуци и тяхното рециклиране. 

Преработката на вторичните суровини е сред основните начини за тяхното превръщане в материали за нови производства, което има своите екологични и икономически ползи за човечеството. 

От една страна се пестят ограничените природни суровини, а от друга страна се намалява количеството на отпадъците, които вече имат застрашителни обеми по целия свят. 

Как се рециклират матраците?

Рециклирането на различни предмети, материали и вещества е възможно с помощта на новите технологии, които се използват за трансформиране на голяма част от ежедневно изхвърляните отпадъци от домовете, офисите и производствената дейност на хората. 

Сред обработваемите битови вещи са и матраците. Тяхната преработка позволява техни съставни елементи да могат да бъдат вложени в нови производства. 

На този етап са възможни два основни варианта, които са повторна употреба и рециклиране.

Какво представляват матраците и как вредят?

Матраците са сред най-масово използваните предмети в бита на съвременния човек. Спални комплекти има във всеки дом, офис, болница, хотел, хостел  или туристически комплекс за отдих. 

Оказва се обаче, че поради обема си, те създават известни проблеми по отношение на тяхното безопасно съхранение. 

За радост, от скоро се намира решение за максималното им преобразуване в годна след подготовка за повторна употреба вторична суровина. 

Как се рециклират матраците?

Съществена част от съставните компоненти на един матрак могат да се третират като опасни отпадъци, което според действащото екологично законодателство, изисква специален режим на събиране, транспортиране и съхранение на специално пригодени за целта места. 

Модерните технологични мощности дават възможност спалните комплекти да се разкомплектоват. 

Всяка използваема част от тях, след обработка и чрез нужната трансформация,  се използва като нов производствен елемент. 

По този начин се разрешава един от основните проблеми, а именно големият обем от натрупани отпадъци, които създават старите матраци да бъдат намалени до минимум

А съставните им компоненти, които не могат да бъдат използвани в ново производство, се отделят, за да се унищожат или съхраняват без риск от замърсяване на околната среда. 

В световен мащаб цифрите сочат, че замърсяването със стари матраци увеличава своите обеми. А мощностите за тяхната преработка все още позволяват само по-малко от половината изхвърляни на боклука спални комплекти да се рециклират. 

Това налага търсене на адекватни решения за увеличаване количеството на рециклираните материали. 

Как се рециклират матраците?

Има ли закон за тяхното рециклиране?

Рециклирането на всички отпадъци в България е описано в законодателството, свързано с тяхното безопасно управление.

Това се отнася и за матраците, чието третиране е подчинено на общите правила за преработка на боклуците. 

У нас действа разделното събиране на сметта, което зависи най-вече от риска, който тя крие за здравето на населението и за чистотата на въздуха, почвите и водите. 

Тъй като рециклиране на употребявани матраци в България е дейност, която се осъществява от неотдавна, то досега ненужните вещи се изхвърляха на депата за смет. 

Но откакто се реализира тяхното трансформиране в използваеми вторични суровини, се появява необходимост от налагане на нови екологични норми в самото производство. 

Експертите в тази сфера твърдят, че това ще позволи по-лесното рециклиране на матраци с необходимата грижа за природата. 

В тази насока работи и Европейската асоциация на индустрията на легла и матраци /EBIA/. Идеята е да се наложат правила в производствената дейност, които да улеснят последващата трансформация на отпадъци в частност матраците. 

Не се изключва и възможността за повторно използване на стари матраци, които са годни за употреба. Но преди това те трябва да преминат през подходяща обработка и почистване. 

Ето защо и чрез рециклиране на матраците усилията са насочени в две основни насоки, които отговарят на еконормите и водят до минимален риск, икономии, пестене на природни ресурси и съхранение на околната среда. 

Всички тези изисквания са заложени в европейските синхронизирани правила за управление на отпадъците на територията на Европейския съюз.

България като част от общността на европейските държави спазва изискванията и правилата за природосъобразност, в частност матраците да бъдат също безопасно съхранявани и рециклирани.   

Как се рециклират матраците?

Кои части от матрака могат да се използват повторно?

Близо 5 на сто от непотребните вече спални комплекти могат да бъдат почистени и пригодени за втора употреба, казват хора от бранша. 

За останалите се използват модерни технологии за рециклиране на матраци, за да бъдат разкомплектовани на части, които да бъдат приложими в производството на сходна продукция. 

Експертите твърдят, че оптимистичният план е 80 % от съставните елементи на матраците да бъдат предавани за използване след обработка и влагани в производство. 

Само 15 на 100 трябва да е количеството  на съставните материали, които да се депонират. 

По този начин значително ще се намали обемът на старите матраци на депата за отпадъци чрез рециклиране на съставните материали, които го позволяват.

Засега годишно е възможно да бъдат рециклирани до 10 000 матраци, твърдят от първата в страната компания, която обработва спалните комплекти. Амбицията им е в рамките на пет години да може да се достигне преработка на поне 30 000 матрака годишно.    

Как се рециклират старите матраци?

Екологичното и природосъобразно рециклиране на старите матраци се осъществява в специално пригодени мощности, където задължително се спазват екологичните норми за работа с вторични суровини. С подобни дейности са ангажирани компании, които разполагат с необходимата техника и обучени екипи.  

Засега рециклирането на матраците в България се осъществява на площадка близо до Костинброд. Тя обслужва района на Софийско и Югозападния регион.

Както в световен план, така и у нас преработката на старите матраци изисква тяхната подготовка за последваща обработка и чрез рециклиране за трансформиране. 

Една част от ненужните вече вещи от бита се почистват и привеждат във вид за повторна употреба, другите се отделят на части. 

В западните страни модерни технологии успяват да преобразуват пяната на матраците в основа за производство на килими и подови настилки и рециклиране на употребявани материали. 

Най-рискови са онези материали, които са изработени от продукти на петролна основа, тъй като могат да замърсят околната среда. 

Дървените и метални елементи от старите матраци най-често се влагат като елементи в нови производства. 

А вредите от опасните съставки могат да бъдат намалени до минимум чрез депонирането им в специално определени за това места.

Как се рециклират матраците?

Заключение

Съхранението на планетата ни чиста изисква отговорно отношение на всички нас като ползватели на матраци. Наред с тяхното рециклиране може да се търси полезно приложение за повторна употреба и нов живот на остарелите матраци, за да се ограничи обема на изхвърлените боклуци в депата за боклуци. 

Тяхното качествено почистване също ги прави използваеми за по-дълъг период от време. Това значително ще ограничи обемите на едрогабаритните битови отпадъци в депата, категорични са експертите в бранша. 

Снимки: Pixabay

Подобни статии