Полза за вас, полза и за природата – включете се!

Рециклирането на отпадъците помага за решаването на сериозни екологични проблеми и носи ползи за икономиката. Не случайно Европейският съюз има категорични директиви към страните членки за активна преработка на отпадъците. Още повече, че в някои от тях има опасни вещества, които ако попаднат в природата, са вредни.

Работници във фабрика за рециклиране - Рециклиране | NORD Holding AD

При киселинни и други процеси се отделят газове, отрови се просмукват в почвата, а чрез подпочвените води замърсяват питейни източници, реколтата, реките, моретата. Освен че спестява тези рискове, преработката намалява и количеството отпадъци.

Намаляването на отпадъците съвсем не е маловажно – според някои изчисления, само така нареченият електронен боклук – вече неизползвани компютри, монитори, телевизори, телефони – е 50 милиона тона годишно. Представяте ли си ги струпани на едно място?! Казват, че ако ги натоварят на камиони и тези камиони се наредят един до друг, то ще покрият половината обиколка на екватора. Като прибавим и електрическото оборудване, стъкло, хартия и т.н., проблемът с натрупаните отпадъци се очертава като много голям.

В някои страни има глоби, ако не се рециклира. В повечето случаи обаче се набляга на стимулите – изкупуват се вторични суровини. Затова има разработена система за изкупуване на отпадъци както от индустриалния производствен сектор и фирмите, така и от домакинствата.

Всеки може да се възползва от организираното изкупуване на отпадъци – изкупуват се коли за скрап, ненужно електронно и електрическо оборудване, черни и цветни метали, хартия, стъкло, пластмаса. Така за ненужната си стара кола може да вземете до 1000 лева.

Може да не сте се замисляли, но дори във всекидневните ни вещи има ценни метали – в проводници, тръби и т.н. Или толкова познатите ни батерии и акумулатори – в тях се съдържан злато, сребро, никел, олово, живак, силно токсичният кадмий.

Рециклирането директно намалява вредните емисии от СО2. Как? Като спестява енергия, която би отишла например за добиването на руда, извличането на металите от нея и направата на нов продукт. Тази спестена енергия при алуминия стига до 95 процента, при медта – до 85. При стоманата е по-малко, но пак е доста съществено – съответно до 74 на сто и 60 на сто. Тази неизползвана енергия спестява 200 милиона тона годишно емисии на СО2 само в Европейския съюз.

При всичко това преработката не променя свойствата на металите, те могат да бъдат преработвани много пъти, запазвайки характеристиките си, физичните си и химични свойства. Отделно се спестяват и природни ресурси, които не са неизчерпаеми – да речем желязната руда при добива на стомана, боксит за добив на алуминий и т.н.

Красивата природа на България - Рециклиране | NORD Holding AD

Спестява се и вода – ресурс особено ценен, който все повече намалява и както е известно, все повече райони на света се обезводняват, превръщат се в пустини или полупустини, почти негодни за обитаване. При рециклирането се спестяват до 74% от водата, която би се използвала при направа на продукти от първични суровини. Като цяло рециклирането намалява намесата ни в екосистемите, нарушението на които рано или късно води до катаклизми.

Да не забравяме и икономическия ефект – намаляват се производствени и транспортни разходи, създават се работни места, избягва се поскъпването на основни суровини.

Рециклирането на отпадъци може да се погледне така: директна полза за вас – получавате пари при изкупуването на вторични суровини; дългосрочна полза за природата, полза и за икономиката. Въпрос на екологична и икономическа култура е човек да участва.

Подобни статии