Кои са най-рециклируемите материали?

Повсеместното замърсяване на планетата с тонове боклуци крие риск от екологична катастрофа, климатични промени и повсеместно замърсяване, което изправя човечеството пред предизвикателството да търси бързи и адекватни решения за преодоляване на глобалния проблем.

Кои са най-рециклируемите материали?

Какво представлява рециклирането?

Рециклирането на отпадъците е един от съвременните успешни начини за намаляване на обема на изхвърляните огромни количества боклуци.

Всъщност, рециклирането е обработване на сметта и възможност за превръщането на ненужните вече предмети, материали и вещества в нова суровина, която да се използва в различни производства.

Рециклирането има огромни ползи не само за преодоляване на замърсяването на планетата, но и за съхранение на природните ресурси, което от своя страна води до икономии за световното стопанство.

Технологичният бум в последните десетилетия дава надежда за приложение на все повече нови методи за преработка на боклука и за неговото безопасно съхранение.

Едно от големите предизвикателства пред човечеството обаче остава рециклирането на отпадъци, които крият риск за населението и за съхранение на целостта на екосистемите на Земята.

Кои са най-рециклируемите материали?

Как рециклирането помага на нашата планета?

Да се ограничи количеството на изхвърлените боклуци е една от основните екологични тенденции, към която насочва усилия цялото човечество в последните години.

Независимо от това, консуматорското съвременно общество продължава да генерира тонове опаковки, материали, предмети от бита и още много други видове отпадъци всеки ден. 

Преработката на сметта засега е най-успешният начин за ограничаване на податливите на рециклиране боклуци.

Специалистите в сферата на екологията считат, че кризата с отпадъците на този етап може да се пребори с тяхното правилно разделение, съхранение, преработване, унищожаване и се използват повторно. 

Големите ползи да се рециклира са също така в преосмислянето на използването на природните суровини и енергия.

Основното е, разбира се, че процесите покрай преработката на отпадъците помагат на нашата планета най-вече за запазване на многообразието на флората и фауната. 

А това е в пряка връзка с качеството на живот на всички живи същества. 

Още повече, че щетите от замърсяването вече са осезаеми по отношение на климата и изчезване на животински видове, които в последните години наложи преосмисляне на еконормите по цял свят. 

Повсеместен е призивът за опазване на Земята чиста, чрез намаляване на вредните емисии, ограничаване използването на ресурсите и цялостното третиране на боклуците, както и за рециклиране.

Кои са най-рециклируемите материали?

Кои са най-рециклируеми материали?

Боклуците имат различни източници на произход. Това са домакинствата, офисите, промишлените производства, селското стопанство и всички останали човешки дейности. 

Различните видове отпадъци обаче могат да се разделят и според своя състав или според възможностите да бъдат обработвани. 

Най-широко разпространеното им квалифициране е на опасни и неопасни отпадъци. 

Първият вид са този вид боклуци, които крият сериозен риск за живите същества и природата.

Те могат да нанесат непоправими щети върху въздуха, почвата, въздуха и водните пространства на планетата.

Опасните отпадъци подлежат на специален режим на събиране, транспортиране и съхранение. 

Във втората основна група са неопасните отпадъци и тъкмо те са и най-подходящи за рециклиране, т. е. могат да се рециклират. 

Някои от тях сравнително по-лесно могат да бъдат преработени и вложени в нови производства и употреба. 

Обикновено това са продукти и материали от стъкло, хартиени или текстилни отпадъци и материали от бита.

Сами по себе си те не са отровни и не се крие риск при тяхното рециклиране. 

Предметите и веществата, които попадат в тази група, също така могат да се съхраняват безопасно и с помощта на новите технологии да се трансформират в нови материали или обработят за повторно използване.  

Кои са най-рециклируемите материали?

Всички дейности, свързани с рециклирането на ненужните вече предмети и вещества, са свързани с Управлението на отпадъците

Това са поредица от екологични норми, които регламентират процесите по тяхното съхранение и преработка. Те са синхронизирани с наложените световни норми и стандарти по опазване на околната среда. 

Управлението на отпадъците е част от националните законодателства на развитите страни. 

Това са регулираните местата за съхранение, складиране, транспортиране, сортиране,  преработка и рециклиране на отпадъците. 

Основната цел е се извърши възможно най-безопасно унищожаването или оползотворяването на боклуците след тяхната преработка. 

Но кои са най-рециклируемите материали?

Стъклото е един от материалите, които масово се рециклира. Причината е, че голяма част от бутилките от напитки, например, може да се използват повторно след тяхното регламентирано обработване и почистване.

Освен това стъклените изделия подлежат на технологична обработка при висока температура, която позволява да бъдат превърнати в нови изделия. които могат да използват в производството на нови изделия от стъкло.   

Масово рециклируеми материали са и хартиените отпадъци. Те се предават за вторични суровини или се изхвърлят в специално пригодените за целта контейнери. 

След обработка хартиените и картонени боклуци се влагат в нови производства, което не само допринася за съхранение на дървесината в световен план, но и води до финансови икономии в световното стопанство. 

Алуминиевите кутии и стоманата също са сред най-рециклираните материали, т. е. може да се рециклират почти напълно.

В последните 30 години стоманените изделия се преработват на повече от 80 процента. Това е възможно след  тяхното претопяване в специални за целта пещи.

След топлинната им обработка тези изделия се превръщат в ценна суровина за производството на нови материали. 

Алуминиевите кутии се обработват на 100% и се превръщат в нови консерви. Затова са широко използвани в хранително – вкусовата промишленост и са предпочитан материал за бита.  

Кои са най-рециклируемите материали?

Възможно е също рециклиране на голяма част от пластмасовите изделия от по-ново поколение, които са създадени, за да подлежат на преработка.

Ползите от това са големи по отношение на намаляване на натрупването на твърди отпадъци в природата.

Рециклирането на подобни пластмасови изделия води до съхраняване на две трети от енергията, която е необходима за производството на нови пластмасови изделия. 

Какво не може да се рециклира и защо?

За част от боклуците все още няма решение как те да бъдат рециклирани.

Една от причините е, че рискът при тяхната преработка е твърде голям, а другата е технологичната невъзможност да има начин да бъдат оползотворени наново. Но това невинаги са опасни отпадъци. 

Понякога дори за широко разпространени в бита изделия се оказва, че няма как да се използват пак.

В тази категория попадат определен тип пластмасови изделия, строителни и битови материали, които са замърсени с лепило или други вредни вещества. 

Радиоактивните материали са най-опасните отпадъци, които попадат под специални еконорми за съхранение, поради невъзможност за рециклиране.

За тяхното изхвърляне, транспортиране и съхранение се изисква спазването на специфични изисквания. 

Подобни дейности се извършват под засилен контрол от оторизирани за целта компании.  

Кои са най-рециклируемите материали?

В последните години се търсят все по-нови способи за пълно рециклиране на определени видове отпадъци и замяната на рециклираните с такива, които подлежат на обработка. 

Най-вече това се отнася за изделията, които масово се използват бита и офиса. 

Правят  се национални и световни кампании, които да мотивират населението да ограничи количествата на изхвърления боклук.

А от предприятията се изисква да спазват екологичните норми и да ограничават вредното влияние върху природата при производствената си дейност.    

Заключение

В помощ на опазване на чистотата на природата и съхранение здравето на хората в областта на Управление на отпадъците лицензирани компании извършват специализирани дейности по рециклиране на боклуците. 

Тези фирми разполагат с площадки за складиране и съхранение на сметта, разполагат със специализиран транспорт и екипи за експертиза. 

Лидер в България е компанията “Норд холдинг”, която работи в бранша от 1995 година насам. 

Фирмата е утвърдена в областта на рециклирането на отпадъци. Нейната дейност е свързана със събиране, обработка, износ и рециклиране на вторични суровини.

Дружеството е с доказан авторитет със своя близо 30 – годишен опит в сектора.     

Снимка: Рixabay

Подобни статии