Как се рециклират лекарства?

Запазването на биосферата чиста е отговорност на всеки един от нас. Индивидиуално и като бизнес, всички генерираме отпадъци. През изминалата година част от тях бяха опаковки и остатъци от лекарствени продукти – много по-голяма част, отколкото предишни периоди, което до голяма степен бе продиктувано от разразилата се глобална епидемия от вируса COVID-19.

Как се рециклират лекарства?

За съжаление, все още са много малко хората сред нас, които знаят, че лекарствата не бива да се изхвърлят където и да е било. Напротив – попаднали сред природата, те биха могли да представляват опасност за екосистемата. 

Всъщност дори опаковките от лекарства се водят опасен отпадък и не бива да се изхвърлят заедно с останалия битов боклук, нито пък да се разпределят съответно към контейнери за пластмаса, стъкло и др. Затова и в различните държави са предвидени санкции за несъобразяване с местните разпоредби за справяне с този вид боклук.

Кои са най-опасните лекарства за изхвърляне в битовия контейнер?

Как се рециклират лекарства?

Най-опасните медикаменти, това са цитотоксичните и цитостатичните препарати, които се използват в онкологичната практика. Тяхното съдържание, особено в по-съществени количества, е наистина вредно за околната среда. Има обаче редица препарати, чиито активни вещества не са токсични сами по себе си. 

Ако те бъдат изхвърлени безконтролно, те могат да попаднат в контакт и съответно взаимодействие с други химикали. Възможно е да се получат нови отрови, експлозивни или запалими смеси. Освен това натрупването им в почвата носи със себе си и отравяне на храната и питейната вода.

Но произволното изхвърляне на медикаменти може да застрашава човешкото и общественото здраве не само индиректно, чрез замърсяването, но може да бъде също така и пряко опасно за нас. Например, ако неизползвани лекарства с изтекъл срок на годност бъдат намерени от недоброжелатели или недобросъвестни лица, с тях би могло да се злоупотреби. Да не говорим, че съществува също така риск за здравето на хората, занимаващи се със сметосъбиране, превоз и третиране.

Какво се случва с лекарствата, когато попаднат в преработвателната станция?

Как се рециклират лекарства?

На първо място, веднага щом попаднат в завода за рециклиране, лекарствените материали и опаковките от медикаменти трябва да бъдат предварително стерилизирани и вредните вещества по тях да бъдат унищожени, преди да се премине към следващия етап на тяхната преработка. Обикновено това става по методите за химическа дезинфекция. След надлежно почистване, те се насочват за рециклиране по вид отпадък – съответно метал, пластмаса и стъкло.

Лекарствата и отпадъците на ниво Европейски съюз

Според законодателната рамка, която действа в момента в Европейския съюз, изхвърлянето на фармацевтични отпадъци задължително трябва да бъде разделно във всички случаи, в специално обособени за целта точки. Според компетентните органи на ЕС това следва да се отнася за всички лекарства, независимо дали те са класифицирани като опасен отпадък, или не.

Как се рециклират лекарства?

Що се отнася до нуждите на домакинствата в ЕС, за тяхно улеснение се предвижда изискване към аптеките да събират за рециклиране стари лекарства и изразходвани опаковки от фармацевтични изделия. В редица държави от Западна Европа пред всяка точка за продажба на медикаменти може да се забележи и контейнер, където могат да се оставят вече използваните. 

На практика във Франция, например, по този начин се рециклират повече от 60 на сто от всички закупени лекарства. Подобни мащабни програми на ниво аптечна мрежа обаче на практика не се случва никъде у нас. 

Фармацевтите по места масово отказват да ги приемат, тъй като за тях струва много пари да ги дадат за унищожение. Със събирането и обезвреждането на медикаменти се занимават единствено и само фирмите за преработка на отпадъци, които изпълняват дейността като обществена услуга за местните власти.

Статуквото в България

В нашата страна през 2018 г. за кратко беше предприета политическа кампания, чиято цел бе да се приемат корекции в законодателните текстове, с които щеше да се разреши лекарствата и техните опаковки да бъдат изхвърляни в обикновените кофи за смет. 

В крайна сметка тази промяна в нормативната уредба не бе приетa от законодателния орган. Това обърка допълнително много хора и до ден днешен хиляди граждани продължават да излагат природата на риск, изхвърляйки в битовия контейнер опасни вещества.

В крайна сметка отговорността за осигуряване на възможности за събиране на опасни отпадъци от лекарствени продукти бе поверена на общините по места у нас. Според правилника на Общинските съвети е отредена ролята да определят конкретният ред, по който да става събирането и унищожаването. 

В общи линии това се случва кампанийно и доста рядко. В някои от по-големите ни градове се организират мобилни пунктове за целта по не повече от един или два пъти в годината. 

За съжаление обаче, на много места все още не е предоставен начин, по който гражданите да се отървават от опасните отпадъци от медицински препарати. Системата и в това отношение понесе голямо количество допълнително натоварване поради пандемичната обстановка.

Какво става, ако не ги рециклираме?

След като не успяват да намерят опция да ги предадат някъде, за да бъдат обезопасени, някои хора в крайна сметка не виждат друг начин, освен да изхвърлят неизползваните си медикаменти, например, в мивката или тоалетната чиния. 

По този начин те попадат в отходните води. За съжаление, пречиствателните станции на повечето съвременни градове не са пригодени за обезвреждането на отпадъци от фармацевтични продукти. Поради това е възможно при натрупване всякакви вещества да попаднат в повърхностните подпочвени води и да ги контаминират.

Как да постъпим с лекарствата и остатъците от тях?

По закона за медикаментите за хуманната медицина у нас указанията за това как и къде трябва да бъде изхвърлен остатъкът от лекарствения продукт след неговата употреба, е задължително да бъдат включени към документацията за неговата регистрация. По силата на същия нормативен текст въпросната кратка характеристика може да се намери на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Също така следва да се упражнява контрол върху вноса на лекарства с изтичащ срок на годност. С това регулаторните органи се надяват да се избегне недобронамерен внос с цел унищожаване на територията на страната ни. Не е ясно доколко се упражнява надзор от страна на Агенция “Митници” по въпроса.
Когато изпитвате затруднения с изхвърлянето на лекарствени продукти или други остатъчни материали от хуманната медицина, специалистът в рециклирането – “Норд Холдинг”, е както винаги до вас. Ние ще ви помогнем да рециклирате правилно лекарствата и опаковките от тях.

Подобни статии