Защо е важно рециклирането на азбест?

Забранен днес, азбестът все още е съставна част на строителни материали, от които са построени  много сгради. 

Тъй като азбестовите материали са устойчиви и евтини, те са използвани дълго време в миналото, като имат широка употреба в строежите на сгради.

Днес рисковете за здравето от азбест са доказани, поради което е необходимо максимално внимание.

Защо е важно рециклирането на азбест?

Какво представлява азбестът?

Това е общ термин за шест различни влакнести минерала, които се срещат в природата. „Влакно“ се дефинира като частица, която е с дължина повече от 5 микрометра (µm)

Азбестовите влакна се разделят на две основни групи: 

  • Серпентинови: Серпентиновите влакна са дълги, гъвкави и извити. Те могат да бъдат преплетени. Основният вид серпентинов азбест е хризотилът (бял азбест), който най-често е  използван в производствените сектори.
  • Амфиболови: Амфиболовите влакна са прави и твърди. Обикновено те са крехки и имат формата на пръчки или игли, което ограничава търговската им полезност. 

Азбестът притежава специфични физични и химични свойства. Той е  огнеупорен материал, устойчив на екстремни температури, не изгаря, има  висока механична устойчивост на сцепление, висока електрическа устойчивост.

Защо е важно рециклирането на азбест?

Азбестът привлича вниманието на индустрията в края на 19 – ти век заради многобройните си свойства. В своята ронлива форма той е бил използван в множество строителни обекти, както и в дейности по изработката на листове, филцове, лепила, шпакловки, картонени плочи.

Също така се намира в неронлива форма, включена в циментови продукти (азбестоцимент) или в различни свързващи вещества.

Включително:

  • лепила;
  • бои;
  • фугиращи смеси;
  • разтвори на основата на мазилка;
  • битуминозен бетон;
  • фрикционни материали;
  •  пътни или асфалтови настилки. 

Използва се и за спирачни накладки или като облицовка за бойлери, за електрически фурни, или в различни електрически инсталации (напр. котлони) заради своите електрически изолационни качества при високи температури. 

Той е широко използван в сградите заради своите огнеупорни, изолационни свойства, гъвкавост, устойчивост на напрежение и понякога заради устойчивостта си на химикали.

Защо е важно рециклирането на азбест?

Какви са последиците от него?

Този материал е токсичен. В резултат на вдишването на азбестови влакна се причинява азбестоза – белодробна фиброза, бронхопулмонален рак, както и рак на белия дроб, рак на ларинкса и храносмилателния тракт. 

През 2017 г. две нови проучвания доказаха връзка между поглъщането на азбест и колоректалния рак. Жертвите са главно „работници с азбест“, но също така и хора, изложени на влиянието на азбеста без тяхно знание.

Опасността е установена от научни изследвания още през 1890 – та година, но отнема почти век, за да бъде забранено използването на азбест в много страни. 

Забавяне, което беше и ще продължи да бъде причината за смъртта или влошаване качеството на живот на десетки хиляди хора, които са били изложени на влиянието на азбест. 

Защо е важно рециклирането на азбест?

Като се има предвид физико – химичната устойчивост на този материал, той обикновено се съхранява като опасен отпадък в депата, упълномощени да го приемат. 

Как влияе азбестът на околната среда е значително слабо изследвано. Знае се, че освободен в околната среда в големи количества, той е опасен и може да доведе до сериозни рискове за здравето на хората и животинските видове. 

Направени изследвания показват, че при вода, замърсена с отпадъци от азбест, може да се наблюдава негативно влияние върху животинските видове, живеещи в съответния воден басейн, като често се наблюдава и смърт на някои животни.

Ефектът върху растенията също е неблагоприятен. Металите, присъстващи в почви, замърсени с отпадъци от азбест, както и дефицитът на калций в тях, са част от причините, в тази замърсена среда да не виреят растения.  Всички наблюдения показват, че влакната на азбеста, разпръснати в земята, са фитотоксични. 

През 2011 г.  се прави друго проучване на азбестови влакна и замърсена с тях почва в района на фабрика за азбестоцимент. Изследвани са пшеница и грах, отгледани в почвени проби от един, два и пет километра от фабриката и сравнени със същите растения, растящи в агрономически сравнима почва, но без азбест. 

Резултатите показали, че степента на покълване на семената значително намалява с постепенно излагане на азбест и азбестови влакна. Авторите на проучването заключават, че азбестовите влакна, присъстващи в почвата, са токсични за растенията, отглеждани в близост до фабриката.

Как се рециклира?

Всяко рециклиране на азбест трябва да премине през различни етапи, които трябва да бъдат спазвани стриктно в съответствие с действащите закони, защото става дума за особено опасен отпадък.

Осигуряване на безопасни условия за съхранение

Всички отпадъци, съдържащи азбест, трябва да бъдат опаковани в напълно водоустойчиви двойни опаковки с надпис „азбест“; да са затворени плътно и в допълнение към това отворът да бъде подсилен с лепяща лента. 

Що се отнася до азбестовите отпадъци от фиброциментови покриви или подови настилки, те се опаковат върху термофилмирани палета. Височината не трябва да надвишава 1 m. Това са основните мерки за безопасност.

Съхранение

След като отпадъчните строителни материали, съдържащи азбест, бъдат почистени от опасния материал при спазване на всички задължителни мерки за безопасност, те вече може да се съхраняват в съоръжения за съхранение на отпадъците, които се третират като неопасни.

Що се отнася до другите азбестови отпадъци, третирането им се извършва с повишено внимание до пълно обезвреждане на опасния отпадък.

Мерки, които трябва да се вземат при транспортиране на азбестови отпадъци

Транспортирането на отпадъци се извършва при определени мерки, в зависимост от естеството на азбест в тези отпадъци и количеството, което трябва да се третира.

Безопасността по време на транспортиране и опаковането според дадените указания са важни, защото това прави азбеста недостъпен дори в случай на авария. 

Освен това транспортирането на определени големи количества отпадъци може да се извършва в контейнери с торби при определени условия, за да се следи за опазване на околната среда.

Методи и етапи на рециклиране

Тъй като азбестоциментовите отпадъци могат да съдържат опасни елементи, процедурите за рециклирането трябва да се извършат внимателно и според изисквания за безопасност. 

Витрификация

Азбестът може да бъде обработен с помощта на процеса на витрификация. Това включва унищожаване на азбестови отпадъци в съответствие с разпоредбите за безопасност и защита на населението. Процесът на витрификация използва технология с плазмен факел и е едни от най-ефикасните методи за рециклиране на този опасен отпадък. 

Необходими са специализирани съоръжения за да направите това. Азбестовите отпадъци се вкарват в пещ за витрификация, нагрята с помощта на плазмена горелка. 

Благодарение на много високата температура от около 1600°C, отпадъците се топят, за да образуват стъкло. Това също напълно унищожава азбестовите влакна. 

След това те се превръщат в инертен стъклен материал, наречен витрификат. Този материал е безопасен и може да се използва повторно в строителството и това спомага за защита на работниците в тази сфера.

Предимствата на рециклирането на азбестови материали

Както вече стана ясно, азбестът е бил предпочитан материал в миналото, заради своите огнеупорни качества, но също така е ясно, че е изключително опасен. 

Ето защо предимствата от неговото рециклиране не са никак малко.

Намаляват рисковете от рак

Болестите, свързани с азбеста, се причиняват от пряко излагане на взаимодействие с отровната суровина по време на работа. Но  взаимодействието може да бъде и непряко, например с азбестови влакна, пренесени у дома върху облеклото на работника. Известно е, че азбестът причинява рак на мезотелиома.

Намаляване на риска за животните

Ако се съдържа азбест в таванните плочи, изолацията, подовите настилки или керемидите на къщата, домашните любимци също могат да се разболеят след вдишване на азбестови влакна. Поради това се препоръчва премахване на азбеста, за да се гарантира здравето на всички.

Ако азбестови влакна попаднат в околната среда, те биха представлявали заплаха за биологичното разнообразие. А азбестови влакна могат лесно да попаднат в почвата и водата, ако строителните отпадъци, в които се съдържат, не бъдат третирани правилно.

Икономически предимства

След правилно третиране и рециклиране, от азбеста могат да се извлекат съставки, които да се използват за производство на функционални материали, използвани в различни индустриални области като нефтохимическа, транспортната промишленост, циментовите заводи, селско стопанство и др.

След рециклиране и обработка на азбеста тези функционални материали стават екологични, като количеството и характеристиките на страничните продукти зависят от количеството и вида на вложените отпадъци.

Заключение

Азбестът е познат на човечеството от хилядолетия. Дълги години той бива използван като основен материал в строителството именно заради различните си свойства. 

Идва момент обаче, в който става ясно, че той е твърде опасен и ограничаването на употребата му е наложително. 

След редица проучвания и изследвания на околната среда, неговата употреба е категорично забранена през 90 – те години на миналия век.

Наша отговорност сега е да се отнасяме рационално и природосъобразно с управление на остатъците от него в средата, в която живеем, като това става  в съответствие с изискванията на законодателството и екологията.

Снимки: Pixabay.com

Подобни статии