ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Политика по качеството

НОРД ХОЛДИНГ АД

Политика по качеството

НОРД ХОЛДИНГ АД е специализирана фирма в изкупуване, складиране, подготовка за рециклиране, транспортиране и търговия с метални отпадъци.

Качеството на продуктите е наша приоритетна задача.

Визията ни е да бъдем водеща компания в своята сфера на дейност, отличаваща се с качество, новаторски дух, коректност, професионализъм и партньорство.

Мисията ни е да бъдем благонадежден, сигурен, ефективен и отговорен партньор на нашите клиенти и висококвалифицирано и професионално да откликваме на техните потребности.
Като Изпълнителен директор на НОРД ХОЛДИНГ АД изразявам ангажиментите на ръководството да реализираме политиката на фирмата в следните направления:

• да осъществяваме ефективен контрол за правилното приложение, поддържане и непрекъснато усъвършенстване на внедрената Система по качеството в съответствие с ISO 9001:2008;

• да изискваме от персонала прецизност и  високо качество на дейностите при складиране, подготовка и търговия с метални отпадъци;

• да следим за поддържането на утвърдената система за контрол на качеството, проследяване и координиране на процесите;

• да съдействаме за внедряването на ново, високотехнологично оборудване за нашите дейности чрез осигуряване на материални, човешки и финансови ресурси, което ще спомогне за запазването и разширяването на конкурентните ни позиции на пазара;

• да осигуряваме обучения на персонала, защото професионализмът, непрекъснатият процес на усвояване на новости, задълбочаването на степента на уменията и опита е основа за достигане на набелязаните цели;

• с цялостната си дейност да удовлетворяваме изискванията на нашите клиенти, да проявяваме коректност и компетентност при изслушване, разбиране, предусещане и реализиране на техните желания;

• да осигурим постоянно връщане на информация за задоволеността от нашата дейност от страна на всички контрагенти;

• да се информираме и следим чрез постоянен анализ и проучвания за пазарното позициониране на компанията спрямо конкурентите.

Политиката по качеството и целите, които си поставихме при създаването и внедряването на системата по качество, са разгласени, осъзнати и се прилагат от всички служители на фирмата.

Ръководството на НОРД ХОЛДИНГ АД е убедено, че с мотивирани и квалифицирани професионалисти и спазвайки корпоративните правила и ценности, ще гарантираме качествено обслужване, което ще ни осигури доволни клиенти и добър имидж.

Като изпълнителен директор на Норд Холдинг АД,  заявявам личната си ангажираност в процесите по изпълнение на Политиката по управление на качеството, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда.

Моника Иванова, Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Норд холдинг АД