Политика по качеството

НОРД ХОЛДИНГ АД

Политика по качеството

НОРД ХОЛДИНГ АД е специализирана фирма в изкупуване, складиране, подготовка за рециклиране, транспортиране и търговия с метални отпадъци.

Качеството на продуктите е наша приоритетна задача.

Визията ни е да бъдем водеща компания в своята сфера на дейност, отличаваща се с качество, новаторски дух, коректност, професионализъм и партньорство.

Мисията ни е да бъдем благонадежден, сигурен, ефективен и отговорен партньор на нашите клиенти и висококвалифицирано и професионално да откликваме на техните потребности.
Като Изпълнителен директор на НОРД ХОЛДИНГ АД изразявам ангажиментите на ръководството да реализираме политиката на фирмата в следните направления:

• да осъществяваме ефективен контрол за правилното приложение, поддържане и непрекъснато усъвършенстване на внедрената Система по качеството в съответствие с ISO 9001:2008;

• да изискваме от персонала прецизност и  високо качество на дейностите при складиране, подготовка и търговия с метални отпадъци;

• да следим за поддържането на утвърдената система за контрол на качеството, проследяване и координиране на процесите;

• да съдействаме за внедряването на ново, високотехнологично оборудване за нашите дейности чрез осигуряване на материални, човешки и финансови ресурси, което ще спомогне за запазването и разширяването на конкурентните ни позиции на пазара;

• да осигуряваме обучения на персонала, защото професионализмът, непрекъснатият процес на усвояване на новости, задълбочаването на степента на уменията и опита е основа за достигане на набелязаните цели;

• с цялостната си дейност да удовлетворяваме изискванията на нашите клиенти, да проявяваме коректност и компетентност при изслушване, разбиране, предусещане и реализиране на техните желания;

• да осигурим постоянно връщане на информация за задоволеността от нашата дейност от страна на всички контрагенти;

• да се информираме и следим чрез постоянен анализ и проучвания за пазарното позициониране на компанията спрямо конкурентите.

Политиката по качеството и целите, които си поставихме при създаването и внедряването на системата по качество, са разгласени, осъзнати и се прилагат от всички служители на фирмата.

Ръководството на НОРД ХОЛДИНГ АД е убедено, че с мотивирани и квалифицирани професионалисти и спазвайки корпоративните правила и ценности, ще гарантираме качествено обслужване, което ще ни осигури доволни клиенти и добър имидж.

Като изпълнителен директор на Норд Холдинг АД,  заявявам личната си ангажираност в процесите по изпълнение на Политиката по управление на качеството, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда.

Моника Иванова, Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Норд холдинг АД