Корпоративна отговорност

НОРД ХОЛДИНГ АД

Корпоративна отговорност

 

Корпоративната социална отговорност е съвременният измерител за моралните и етични принципи, които компанията съблюдава при взаимоотношенията си със социалните единици на обществото – гражданите, потребителите, служителите, партньорите и други лица, с които компанията взаимодейства.

Корпоративната отговорност е доброволна концепция, с която компаниите изразяват своята социална, екологична, етична ангажираност, своя подход за интегриране на бизнес стратегии, които водят до устойчиво развитие на обществото.

Нашата компания е направила своя стратегически избор – да прилага бизнес концепции, които интегрират в себе си мерки за постигане на устойчиво развитие, етично отношение към обществото, към природата, към начина на живот на гражданите.

Ние намираме икономически, социални и морални аргументи да бъдем социално отговорни дори и над своите законови ангажименти, дори и извън рамката на задълженията, за да допринесем за това да обществото ни да живее в един по-красив, по-чист, по-човечен свят.