Екологична политика

НОРД ХОЛДИНГ АД

Екологична политика

Въздействие на дейността по рециклиране на суровини върху околната среда

Основни принципи, които НОРД ХОЛДИНГ АД спазва при решаването на въпросите, свързани с опазването на околната среда:

1. Предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

НОРД ХОЛДИНГ АД прилага системен подход към решаването на въпросите за опазване на околната среда.

Основна цел е намаляване на количествата на металните отпадъци с производствен и битов произход в страната, които не са обхванати от системите за рециклиране.

Равномерното им натрупване, с цел регулярното им предаване на металургичните предприятия за следващо третиране, предотвратява възникване на замърсявания върху околната среда, поради продължително съхранение.

2. Рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

Рециклирането на отпадъците, в смисъл на дейност по възстановяване и възобновяване на суровинните им свойства, е основна база за развитието на дейността на НОРД ХОЛДИНГ АД.

Постигането на оптимално количество съхранявани материали, чрез целенасоченото им приемане, се извършва въз основа на утвърдени схеми за по-нататъшното им движение в посока на тяхното рециклиране.

НОРД ХОЛДИНГ АД се стреми към постигане на възможно най-добри европейски практики за подготовка на отпадъчни материали за рециклиране, като се оптимизират всички процеси от от входа до изхода на готовите за влагане в производството суровини. Съкращаването на времето, за което се подготвят и рециклират отпадъците, намалява възможността за появата на отрицателно въздействие върху здравето на хората и околната среда.

3. Екологично депониране и рециклиране на отпадъците.

С цел екологично рециклиране и оползотворяване на отпадъците, при което опасността за здравето на хората или замърсяването на околната среда от тях не превишават допустимите норми, дейността се организира чрез прилагането на специални мерки за съхраняването на отпадъците в специализирани съдове за разделно съхранение, затворени складови помещения, закупуване на съвременна техника за обработка, товаро-разтоварни работи и транспорт.

4. Предимства при рециклирането на отпадъците.

Един от най-значителните приноси на преработката на вторични метали и други материали, която стои в основата на дейността на НОРД ХОЛДИНГ АД, е опазването на околната среда и намаляването на енергията, необходима за производството на един тон материал.

Вторичните суровини, които се оползотворяват, водят до намаляване на използваните количества природни ресурси, които иначе биха били използвани за производството на нови метални съединения, например желязната руда при стоманодобива; никела при неръждаемата стомана или боксита при добиването на алуминий.

В допълнение, когато рециклираме отпадъци ние допринасяме за понижаване на вредните въглеродни емисии, като намаляваме енергията, която се използва при производствените методи.

Преработката на отпадъци от метали, използвани в производството на нови метални продукти, спестява енергия, както следва:

 • Алуминий – 95%
 • Мед – 85%
 • Олово – 60%
 • Стоманени отпадъци – 62-74%

Преработката на 1 тон хартиени отпадъци от своя страна спестява:

 • 800 кВтч ел. енергия
 • 800 кг целулоза
 • 200 м2 вода
 • 1740 л гориво
 • спасява 17 дървета

Преработката на 1000 килограма отпадъци от пластмаса ще допринесат за запазването на:

 • 2360 кВтч ел. енергия
 • 2,2 т нефт

Преработката на 1 тон стъклени отпадъци спестява:

 • 530 кВтч ел. енергия
 • 200 кг мазут
 • 720 кг кварцов пясък
 • 300 кг калцирана сода
 • 180 кг калциев окис

Съгласно данните на Европейската Общност, използването на рециклирани отпадъци намалява вредните емисии на СО2 с около 200 млн. тона годишно.

В допълнение на опазването на енергийните източници и природните ресурси, рециклирането на материали намалява дейностите по добиване на суровини, които нарушават екосистемите.