ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Рециклиране на опасни отпадъци – какво трябва да знаем?

Рециклиране на опасни отпадъци - какво трябва да знаем?

Кои са опасните отпадъци?

Отпадъците с негативно влияние върху хората и околна среда се считат за опасни. Това основно са продукти на ежедневната човешка дейност, които крият риск от замърсяване на въздуха, почвата и водата. 

Ето защо при подобни отпадъци трябва да се спазват специални правила за тяхното събиране, транспортиране, складиране и преработка. Целта е да бъдат сведени до минимум възможните опасности, които крият за екоравновесието.

Опасните отпадъци може да са твърди вещества, течности, утайки, елементи, газове и други. Независимо от вида им те се разделят на няколко основни групи. 

На база отличителните им характеристики, може да се поделят на: 

  • битови
  • промишлени 
  • строителни 
  • радиоактивни   

Всички основни дейности, касаещи управлението на отпадъците, са основен приоритет и предизвикателство пред населението на Земята. Планетата е изправена пред редица екологични проблеми, чието разрешаване е пряко свързано с ограничаване на количествата изхвърляни боклуци в световен мащаб и с начините за тяхното унищожаване. 

Рециклиране на опасни отпадъци - какво трябва да знаем?

Най-сериозно внимание се отделя на опасните отпадъци и основните замърсители на природата. Противно на общото схващане, това не са единствено отделените при производствената дейност продукти и вещества. 

Голям дял от вредните боклуци се генерират от бита и ежедневието на съвременните хора, където много често се използват лепила. химикали, бои, препарати и други подобни продукти, които при взаимодействие с околната среда могат да доведат до нейното замърсяване. 

Друга част от боклуците са с източник строителните дейности, при които се отделят части и елементи, които попадат в групата на рисковите за биосистемите. 

По отношение на производствените отпадъци, то в последните десетилетия са въведени редица норми за работа, чиято задача е да се предотвратят максимално вредните последици спрямо екологията. 

Предприятията са задължени да спазват приетото законодателство и разписаните в него конкретните правила. Най-рискови са радиоактивните отпадъци, които основно се отделят при добиване на радиоактивни руди и производството на атомна енергия. 

За тях важат най-строгите санкции и специфични изисквания, които са в сила от добиването и използването им, до последващото им съхранение и неутрализиране на вредното им въздействие.

Как се транспортират?

Опасните отпадъци не може да се пренасят, както обикновения битов боклук, който всекидневно се извозва от населените места до специализираните депа. Те също е възможно да се изхвърлят на обособени за целта контейнери. Другият начин е да се предават на съответните за целта пунктове. 

Когато се налага да се извозват опасни отпадъци, това винаги се извършва от специализиран транспорт, който е оторизиран за подобна дейност. Лицензираните фирми събират изхвърляните от домакинствата рискови боклуци, но общините също са оторизирани да организират подобна дейност. 

Те също наемат или разполагат с нужната техника, за да се събират от домакинствата стари електроуреди, опаковки от бои и лепила, медикаменти и други подобни отпадъци, които да се транспортират до специализирани депа. Там вече се извършва последваща преработка или подготовка за безопасно съхранение.

Рециклиране на опасни отпадъци - какво трябва да знаем?

Големите производствени мощности сами организират тази дейност като за целта основно се наемат специализирани фирми. В България действа Законът за управление на отпадъците и специално място в законодателството е отделено на опасните отпадъци. 

Тъй като се налага да се транспортира боклук не само в страната, но и зад граница, тогава се спазват международните стандарти и изисквания. 

Извозването извън пределите на страната се налага, когато на място няма високотехнологични бази за преработка и рециклиране на определени рискови отпадъци, затова те се изпращат до съответната страна.

Рециклиране на опасни отпадъци - какво трябва да знаем?

Транспортиране на опасните отпадъци е възможно по суша, вода, въздух и с железопътен транспорт. Независимо от вида на транспортното средство, то винаги е обозначено и пригодено за специалния боклук, който се пренася. 

В Европа действа Международна спогодба за превоз по шосе на опасни отпадъци. 

Подобен транспорт извършват сертифицирани превозвачи, чийто шофьори и служители са инструктирани да се придържат към правилата за безопасност при работа. Контролни органи проверяват спазването на разписаните мерки, за да не се допусне опасно въздействие върху населението и околната среда.  

Как се рециклират?

Рециклирането или сметообработката на опасните отпадъци е от огромно значение по отношение мерките за съхранение на природата чиста. 

Благодарение на съвременните технологии стремежът е да се постигне максимално преработване на боклука. От една страна така се разрешава проблемът с огромните количества ежедневно натрупани отпадъци. 

От друга – чрез преработка редица ненужни вече предмети или вещества се влагат отново в нови производства. Ползите освен за съхранението на биосистемите са и за световната икономика, тъй като се пестят земните ресурси, които също имат своя лимит.  

Рециклиране на опасни отпадъци - какво трябва да знаем?

Съвременият човек изхвърля немалко опасни отпадъци, каквито са редица пластмасови опаковки, токсични препарати, батерии и т.н. Затова рециклирането вече започва още от домовете с разделянето на боклука според неговия вид и последващо третиране.    

Обикновено това са :

  • пластмасовите изделия 
  • хартиени и картонени изделия 
  • метал 
  • стъкло 
  • батерии и опасни отпадъци като почистващи препарати, химикали и др.  

Най-сложно е смето обработването на опасните отпадъци, което се извършва в модерни технологични мощности. Големите компании се стремят да затворят производствения си цикъл като част от отпадъчните им продукти се използват като суровини. 

Когато се налага и е възможно, обучени служители с необходимата техника и системи за безопасност подготвят за повторна употреба, рециклиране или обезвреждане наличните отпадъци. Съществуват специализирани цехове, където някои от боклуците се унищожават директно чрез изгаряне в промишлени пещи или химична преработка.

Защо е важно да ги рециклираме?

Рециклирането засега е единственото решение пред човечеството, за да се справи със заливащите ни отвсякъде отпадъци. По отношение на опасният боклук, той не бива да се смесва с общата смет, за да не отрови природата. 

По тази причина той се депонира на специализирани площадки или в складове, където е безопасно да се съхранява. Това може да са тип междинни станции преди отпадъците да бъдат вложени в ново производство или бъдат преработени.

Рециклиране на опасни отпадъци - какво трябва да знаем?

Рециклирането е начин да се съкращава обема на сметищата, а и подобни депа главоломно нарастват, което изисква справяне със ситуацията. Ползите за икономиката и пестенето на енергия също са огромни, което кара компаниите да са активен участник в обработването на отпадъците. 

И не на последно място, рециклирането е важно за преодоляване на климатичните промени на планетата. С подобна дейност се намалява количеството на парниковите емисии, а те се сочат като основна причина за глобалното затопляне през последните десетилетия.  

Снимки: pixabay.com