Цветни метали

СКРАП ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Забележка : Когато в този проспект се използват отделни класове скрап, отбелязани с различни кодови думи, между страните е в сила уговорката за термините на Епъл ( Apple) по- долу, освен ако в отделен договор не се указва друго, като в този случай ще важат конкретните условия по този отделен договор. Кодова дума по ISRI точка. Епъл – Термини за цветни метали.

А) Доставка на до 3% по-голямо или по-малко от посоченото количество се допуска.

B) Под тон да се разбира 2000 фунта, освен ако не бъде договорено друго.

C) Ако дадена част от стоките, предмет на договор не бъде транспортирана или не бъде доставена в срока, посочен в договора, то тази част ще бъде анулирана от купувача и/или купувачът има право да подведе под отговорност за реално нанесени щети. Ако поради ембарго и/или други форс-мажорни обстоятелства доставката или транспортирането не могат да бъдат извършени в уговореното време, договорът ще остане в сила и ще бъде изпълнен точно при прекратяване на ембаргото и/или форс-мажорните обстоятелства, като сроковете на въпросният договор ще останат непроменени.

D) Ако по дадена част от договора купувачът не успее своевременно да открие Акредитив и/или не предостави подходящ транспорт, то тази част от договора ще бъде анулирана от продавача и/или продавачът има право да подведе купувача под отговорност за реално нанесени щети. Ако поради ембаргото и/или други форс-мажорни обстоятелства, доставката или транспортирането не могат да бъдат извършени в уговореното време, договорът ще остане в сила и ще бъде изпълнен точно при прекратяване на ембаргото и/или на форсмажорните обстоятелства , като сроковете на въпросния договор ще останат непроменени.

E) Ако бъдат установени значителни несъответствия в теглото или качеството, продавачът ще бъде своевременно уведомен и ако се изисква теглото или качеството трябва отново да бъдат проверени. С оглед на тази подточка, значението на думата „значителни“ ще се определя по уговорка между страните, в зависимост от стоките и тяхната стойност.

F) Ако по взаимно съгласие бъде решено, че доставените стоки не отговарят на описанието им по договор, то транспортирането им трябва да бъде отказано или цената му да бъде намалена. Разпореждането със замяната и/или финансово уреждане на отказан материал ще бъдат определяни по взаимно съгласие между продавача и купувача. Продавача поема разноските по транспортирането им. Независимо от това, от Купувача се очаква да вложи всички усилия за ограничаване на отказа само до тази част от пратката, която не би могла да бъде сортирана и да върне своевременно отказаната част при поискване, ако правителствените разпоредби позволяват това.